Nh-news : เสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด            จัดทำโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร”

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 พลตำรวจตรีจิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล              และนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมแถลงข่าว โครงการ“เสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร” ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

          จากข้อมูลของศูนย์ความร่วมมือป้องกันอุบัติเหตุ กทม.(ศรก.) ซึ่งเป็นความร่วมมือของกองบัญชาการตำรวจนครบาล , สำนักการจราจรและขนส่ง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน , ศูนย์เอราวัณ และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่ได้มีการนำข้อมูลจาก ระบบ อบถ.ตร.ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ข้อมูลจากศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ และข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com ของบริษัทกลางฯ พบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ คิดเป็น 86.71% อีกทั้งยังพบว่าช่วงวัยที่เสียชีวิตมากที่สุดคือวัยทำงานที่มีมากกว่าร้อยละ 50 โดยในปี 2564 นั้น เขตพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดของ กทม. คือเขตลาดกระบัง เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจะมีการใช้รถใช้ถนนกันจำนวนมากทั้งภายในและภายนอกนิคม จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน และเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วย่อมมีความสูญเสีย ความเสียหาย ทั้งต่อตัวพนักงาน ครอบครัว และ รวมถึงองค์กรที่ล้วนแต่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น

          ด้วยอุบัติเหตุทางถนนนั้น ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของคนหนึ่งคนใด หรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด หากแต่เป็นเรื่องของทุกคน ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานจะต้องมีการร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ กองบัญชาการตำรวจนครบาลและบริษัท        กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ เสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรในคนวัยทำงาน/เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการจัดการอย่างเป็นระบบ/เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงมีมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน และเพื่อให้พนักงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ และมีวินัยจราจร (การใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย) มากขึ้น โดยเป้าหมายในโครงการครั้งนี้จะมีการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง มีมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนในองค์กร เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติ

            “มาตรการองค์กร” นั้นหมายถึงการที่ “หน่วยงานหรือสถานประกอบการ” ที่มีพนักงานลูกจ้างในแต่ละองค์กรซึ่งต้องใช้รถใช้ถนนอยู่ทุกวันนั้น ได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เพราะเป็นกำลังสำคัญในองค์กรซึ่งควรได้รับความคุ้มครองดูแล นอกจากความปลอดภัยในสถานประกอบการแล้ว ยังขยายไปถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายนอกสถานประกอบการนั้นด้วย อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกประการหนึ่ง โดยผู้บริหารระดับสูงจะกำหนดเป็นนโยบายองค์กรโดยให้มี “กฎบัตรหรือข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนขององค์กร” ขึ้นที่เปรียบเสมือน กฎกติกา ข้อบังคับ ขององค์กรที่ว่าด้วยการปฏิบัติตนในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและต่อสังคม เพื่อให้พนักงานในองค์กรต้องยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และการให้รางวัลหากพนักงานนั้นประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับและเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งกฎบัตรหรือข้อบังคับนี้จะเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศ จะทำให้พนักงานในองค์กรมีวินัย มีความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย อันเนื่องจากการใช้รถใช้ถนน รวมถึงจะเป็นการป้องกันและลดการสูญเสีย อันเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยในพนักงานในที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในกรณีที่พนักงานของบริษัทประสบอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย

          “อุบัติเหตุทางถนนและการบาดเจ็บหรือเสียหายชีวิต สามารถป้องกันได้” หากทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรช่วยกันอย่างแท้จริงก็จะสามารถหยุดการเกิดอุบัติเหตุได้ เริ่มที่ตัวเรา ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ขับรถเร็ว เพื่อลดความเสี่ยง และสำหรับผู้ใช้จักรยานยนต์ อย่าลืมสวมหมวกกันน็อก ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย เพราะจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูง ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องมีอุปกรณ์นิรภัย คือ หมวกกันน็อก ไว้ป้องการการบาดเจ็บทางศีรษะ

          สำหรับขั้นตอนการดำเนินการของโครงการจะมีการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน / สถานประกอบการที่เข้าร่วมในเรื่องการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน / มีการสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน / มีการติดตามการขับเคลื่อนของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ รวมถึงมีการมอบใบประกาศ “หน่วยงานเสริมสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน” ให้กับสถานประกอบการที่มีการขับเคลื่อน

          โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งจะมีการอบรมด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงด้วยทักษะการบังคับเชิงบวกให้กับตำรวจจราจร เพื่อลดแรงต้านในการบังคับใช้กฏหมาย รวมไปถึงสถานีตำรวจพื้นที่รับผิดชอบจะมีการตั้งจุดตรวจกวดขัน ในช่วง 3 เดือนแรก โดยจะเป็นจุดตรวจปรับทัศนคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง และหลังจากช่วงปรับทัศนคติจนสิ้นสุดโครงการ ก็จะมีการบังคับใช้กฎหมาย มีการตรวจจับปรับจริงต่อไป

          ส่วนของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดนั้น จะให้การสนับสนุนและจัดทำ ให้คำแนะนำในเรื่องของมาตรการองค์กร และให้การสนับสนุนหมวกนิรภัยสำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการที่มีการจัดเก็บสถิติการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่เป้าหมาย และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือซอฟต์แวร์ประมวลผล (Helmet Detection) เพื่อใช้ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่มาจากภาพวิดีโอ / วงจรปิด / กล้องจราจร ในพื้นที่จริง เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและขยายผลต่อไปยังองค์กรต่างๆ ต่อไป

          อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของทุกคน มาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มจากตัวเรา ครอบครัวเรา องค์กรของเราและขยายสู่สังคมต่อไป เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัย

           ทั้งนี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มอบกรวยจราจร ให้แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อสนับสนุนโครงการต่อไป หากหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนจราจร โทร. 1197 หรือที่บริษัทกลางฯ Call Center 1791


 • S__59285530.jpg
  คปภ. ขานรับนโยบายภาครัฐ นำประกันภัยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่• ขยาย 16 มาตรการด้านประกันภัย ถอดบทเรียนผลกระทบภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อเตรียมคลอด New Business Model และ New Regulator...

 • คปภ. จับมือภาคธุรกิจประกันภัย เปิดตัว Super APP ปลดล็อกประกันภัยไทย ไร้ขีดจำกัดเพื่อประชาชน เชื่อมทุกบริการผ่านปลายนิ้ว ง่าย ครบ จบในแอปเดียว ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมก...

 • 1.jpg
  คปภ. จับมือภาคธุรกิจประกันภัย เปิดตัว Super APP ปลดล็อกประกันภัยไทย ไร้ขีดจำกัดเพื่อประชาชน เชื่อมทุกบริการผ่านปลายนิ้ว ง่าย ครบ จบในแอปเดียว ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมก...

 • S__9855006.jpg
  คปภ. ส่งรักทั่วไทย ให้คนไทยอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.· คปภ. ผนึกกำลังทั่วทุกภาค สร้างความอุ่นใจให้คนไทยมอบ พ.ร.บ. 1 หมื่นฉบับ ดึงดารา นักแสดงแพนเค้ก เขมนิจ และ ท็อป จรณ กระตุ้นป...

 • S__38347150.jpg
  การใช้แบบและข้อความสัญญาประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐานตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2564 และ คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564

 • S__38347150
  การใช้แบบและข้อความสัญญาประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐาน ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2564 และ คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564

 • S__38371504.jpg
  คปภ. เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2021 ระดมความคิดเห็นภาคธุรกิจประกันภัยมุ่งขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ...

 • bgld-01.png
  คปภ. ชี้แจง กรณีบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกาศปิดปรับปรุงชั่วคราว นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ...

 • MTL_7479 16 (2).jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต บริจาคเงินผ้าป่าเพื่อ การศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดหนองกบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ...

 • 009.jpg
  ทิพยประกันภัย นำคณะครู – อาจารย์ ร่วมโครงการ “ทิพย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 13” 9 มหามงคล ตามรอยพ่อ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหว...

 • S__38404293.jpg
  สั่ง"เดอะวัน ประกันภัย"หยุดรับทำประกันวินาศภัยชั่วคราว บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง"เดอะวัน ประกันภัย"หยุดรับทำประกันวินาศภัยชั่วคราว พร้อมให้เร่งแก้ไขฐานะการเงินภายในกำห...

 • new-03.jpg
  คปภ. สั่งปรับอาคเนย์ประกันภัย ปมประวิงจ่ายค่าสินไหม "น้องหญิง"กรณีเสียชีวิตเหตุรถเบนซ์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่บุรีรัมย์ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ...

 • S__9969950.jpg
  สำนักงาน คปภ. ก้าวสู่ผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ คว้ารางวัลในงานรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “DG Awards 2021” ประเภท “รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล...

 • new-03.jpeg
  คปภ. สั่งปรับอาคเนย์ประกันภัย ปมประวิงจ่ายค่าสินไหม "น้องหญิง"กรณีเสียชีวิตเหตุรถเบนซ์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ที่บุรีรัมย์ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริ...

 • S__38518912.jpg
  รมว.คลัง มีคำสั่ง “เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เดอะ วัน ประกันภัย” แล้ว เลขาธิการ คปภ. สั่งตั้งศูนย์ทั่วประเทศให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวก แก่ผู้...

 • S__38559925.jpg
  เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัยลงพื้นที่ “ชุมชนเกาะเกร็ด” จังหวัดนนทบุรี เปิดตัวโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 5 เพื่อเชื่อมโยงและเสิร์ฟความรู้ด้านการประกันภัยแบบเคาะประตูบ้านประชาชน เมื...

 • 0DAB616C-BCB6-4B16-9F66-D6B8F3CC7BA0.jpg
  อยู่รอด อยู่​เป็น อยู่​ยาวอย่างไรในยุค Covid​-19 ด้วยแฟรนไชส์​รูปแบบใหม่ เปิดอีกหนึ่งไฮไลท์ในงาน"MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021" งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที...

 • ทริปภูเก็ต_๒๑๑๒๑๕_203.jpg
  J&C จัดทริปล่องใต้เที่ยวเกาะภูเก็ต พาสมาชิกนั่งเรือยอร์ช กินหรู อยู่สบาย กินหรู อยู่สบาย สไตล์ J&C กันอีกครั้งกับทริปเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด จ...

 • 241090.jpg
  คปภ. เร่งบูรณาการเพื่อช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีอุบัติเหตุรถเบนซ์ ชนรถยนต์ ฮอนด้า เสียชีวิต 3 ราย บนทางด่วนขั้นที่ 2 อโศก-ศรีนครินทร์ เผยรถเบนซ์ ทำประกันภัยภัย พ.ร.บ. และภาคสมัครใ...

 • S__38634356.jpg
  “สำนักงาน คปภ. - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” ลงนาม MOUผนึกกำลังความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เดินหน้าด้วยระบบประกันภัย สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมไทยแบบยั่งยืน ดร. สุทธิพล ...

 • S__38690832.jpg
  คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ส่งมอบความคุ้มครองด้านประกันภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทั่วไทย ให้กับประชาชนได้อุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ 10 บา...

 • S__10461587.jpg
  คปภ. เผย 15 ผลงานเด่นปี 64 พร้อมชูธงโอกาสทางธุรกิจ และ“ทิศทาง การดำเนินการปี 65 แบบ Proactive ใน 5 มิติหลัก” เพื่อคุ้มครองประชาชน และเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจประกันภัย ดร.สุท...

 • S__10674392.jpg
  คปภ. เผย 5 อันดับความเสี่ยง จากมุมมองภาคธุรกิจประกันภัยไทย “ชีวิต-วินาศภัย” ประสานเสียง “มั่นใจ ระยะ 3 ปี” ยังมีเสถียรภาพรับมือสถานการณ์ต่างๆได้ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขา...

 • 490798.jpg
  TQMมอบเงินอัดฉีดทีมช้างศึก1ล้าน ฉลองคว้าแชมป์อาเซียน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQMโดย นายคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหารสายงานการตลาด ในฐ...

 • S__39026700.jpg
  เลขาธิการ คปภ. เปิดไทม์ไลน์ หลังทราบว่าติดโควิด-19 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ก่อนอื่นผมต้...

 • S__39035041.jpg
  เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยทำประกันภัยโควิดแบบ “เจอ จ่าย จบ” 2 ฉบับ แต่ยืนยันไม่ขอรับค่าสินไหมทดแทน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (...

 • S__39010628.jpg
  คปภ. พร้อมยืนหยัดคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ยืนยันกรมธรรม์ประกันภัยโควิด แบบเจอ จ่าย จบ ยังให้ความคุ้มครองปกติสามารถเคลมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ ดร. สุทธิพล ทวีชัยกา...

 • S__10772915.jpg
  คปภ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายผู้บริโภคประสานเสียง“ค้าน”ยกเลิกคำสั่งที่ 38/2564 หวั่นผู้บริโภคถูกลอยแพตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ...

 • สมาคมประกันวินาศภัยไทย.jpg
  1/3 เปิดมุมมองสมาคมประกันวินาศภัยไทย เบื้องลึกปมปัญหาประกันภัยโควิด-19 ใครกันที่ลอยแพประชาชน จากกรณีที่บอร์ดสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ยื่นอุ...

 • Employer-Branding-Award-2022-TH.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 3 รางวัล แรกในปีแห่งศักยภาพจาก World HRD Congress บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำด้านการประกันชีวิต และประกันสุขภาพ โดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ...

 • ภาพข่าว.jpeg
  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้ประสบภัยอุบัติเหตุจากรถ และรถมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทุกคน โดยผ...

 • MTL_287333.JPG
  “สาระ ล่ำซำ” รับรางวัล “TOP CEO 2021”รางวัลสุดยอดผู้บริหารองค์กร จากงาน 2021 Asia CEO Summit & Awards Ceremony “Business Transformation Asia” นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้...

 • นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1).jpg
  ไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหมฮอตเคลม “หมอกระต่าย” นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชน...

 • ภาพข่าว.jpg
  เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน !!!...หากนำรถที่ไม่มี ประกันภัย พ.ร.บ.มาใช้ มีความผิดตามกฎหมายที่สำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุ “ผู้ประสบเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย”ในแต่ละปีมีผู้ประสบอุบัต...

 • bgld1 copy 2.jpg
  ถอดรหัส..! กฎกติกาสากล-กฎหมายไทย คลี่ปมปัญหาเหตุใดบริษัทประกันภัย จึงบอกเลิกกรมธรรม์ประกันเจอ จ่าย จบ “ไม่ได้” เรียบเรียงโดย : สายกฎหมายและคดี สำนักงาน...

 • OCEAN LIFE Easyclaim-03.jpg
  OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดบริการใหม่! OCEAN LIFE EASY CLAIMยื่นเอกสารเคลมและรับเงินง่ายๆ ทางออนไลน์สะดวก ปลอดภัย มั่นใจ รักษ์โลก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุส...

 • นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน).jpg
  80 ปี “ไทยประกันชีวิต” ที่อยู่เคียงข้างคนไทยกับก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯพร้อมมุ่งสู่การเป็น Life Solutions Provider สร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ...

 • S__39362816.jpg
  คปภ. ติวเข้ม “ผู้ไกล่เกลี่ย” ถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านประกันภัยจากสถานการณ์โควิด-19พร้อมเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัยโดยรวมและดำเนินการแบบ Proactive ใน 5 มิติหลักเพื่อคุ้มครองปร...

 • BKI สนับสนุนการศึกษากับกิจกรรม Zigma Camp ของภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาว....jpg
  BKI สนับสนุนการศึกษากับกิจกรรม Zigma Camp ของภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางภัทรพร เทิดชนะกุล รองผู้อำนว...

 • TQM วาเลนไทน์16-9_edit 080265_พี่เปิ้ล_ครอบครัว-01.jpg
  TQM ชวนมอบ ‘ของขวัญที่มากกว่าหัวใจ’ ให้คนรักกับประกันสุขภาพ Health เบา เบา ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ปล่อยแคมเปญ ‘ของขวัญที่มากกว่าหัวใจ’ รับเดือนแห่งควา...

 • Customer Activity_Exclusive Trip with Ajarn Pernnueng.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมลูกค้า “ไหว้พระเสริมมงคลรับตรุษจีน กับอาจารย์เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร” บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมลูกค้า “ไหว้พระเ...

 • 01.jpg
  วิริยะประกันภัยร่วมรณรงค์หยุดรถทางม้าลาย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ผู้แทนกรุงเทพมหาน...