Nh-news : กรุงไทยพานิชประกันภัย ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

กรุงไทยพานิชประกันภัย ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

เสริมทัพพันธมิตรธุรกิจคู่ค้า พร้อมขยายเป้าเบี้ยประกันกว่า 5 พันล้าน ในปี 2565

            Nh-news : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) เผยวิสัยทัศน์ใหม่ปี 2565 เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชื่อมโยงทุกมิติชีวิต ด้วยเทคโนโลยีและบริการที่ทุกคนเข้าถึงง่าย พร้อมสร้างคุณค่าแก่สังคมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เร่งต่อยอดธุรกิจในปี 2565 ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับตรงเพิ่มอีกอย่างน้อย 5 พันล้าน ในปี 2565 ผ่านการทำกลยุทธ์ธุรกิจแบบ O2O (Offline-to-Online) ผสานคุณค่าจากธุรกิจออฟไลน์ไปยังออนไลน์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการขยายกลุ่มตัวแทน นายหน้า พันธมิตรคู่ค้า มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เคพีไอ ได้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาต่อยอดระบบการทำงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายเพื่อตอบรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

            นอกจากนี้ เคพีไอ ยังตั้งเป้าในการเพิ่มลูกค้าให้ได้จำนวน 5 ล้านรายในปี 2570 ด้วยการนำกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2565 มาปรับใช้และให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจแบบออฟไลน์ร่วมกับ กลุ่มตัวแทน  นายหน้า พันธมิตรคู่ค้าทั่วประเทศ ผสานการใช้โมเดลธุรกิจแบบออนไลน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาออกแบบระบบการทำงาน เพื่อรองรับตัวแทน นายหน้า ให้สามารถบริหารจัดการงานขายทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงการมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงการใช้บริการได้ง่ายขึ้นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน นอกจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร ให้มีทักษะในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างยอดขายและการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด

             ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปี 2565 นี้               เคพีไอ ได้วางแผนกลยุทธ์การทำงานให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับธุรกิจประกันภัย ที่ต้องปรับตัวอย่างมากให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการแบบใหม่ ๆ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือกับคู่ค้าพันธมิตรธุรกิจ ตัวแทน นายหน้าทั่วประเทศ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและทุกที่ ทุกเวลา ที่เขาต้องการ

            เคพีไอ ตั้งเป้าในการผลักดันให้ประกันภัยเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะเชื่อมโยงเข้ากับทุกมิติชีวิตของผู้บริโภคให้มากขึ้น ผ่านแนวคิดในการทำงานดังนี้

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย

            การใช้กลยุทธ์ด้านการบริหารงานแบบ O2O (Offline-to-Online) ที่ให้ความสำคัญกับคู่ค้าพันธมิตรธุรกิจ ตัวแทน นายหน้าทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นการผสมผสานและสร้างคุณค่าให้กับตัวแทน นายหน้า ด้วยการพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับให้การทำงานของตัวแทน นายหน้าให้คล่องตัวขึ้น เช่น การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย การนำเสนออัตราเบี้ยประกันภัย การจัดการกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบของแต่ละตัวแทน นายหน้านั้น ๆ ให้สามารถจัดการข้อมูลของตัวเองได้ โดยวางเป้าที่จะเพิ่มจำนวนตัวแทนและนายหน้าอีก 700 ราย ภายในกลางปี 2565 นี้

            การพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ เพื่อให้บริการลูกค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยแนวคิดการออกแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) ที่ลูกค้าสามารถจัดการข้อมูลและเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ เคพีไอ ยังมีบริการเสริมอีกมากมายเพื่อให้บริการกับลูกค้า โดยร่วมกับพันธมิตรธุรกิจที่หลากหลาย

            เคพีไอ ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยสัญชาติไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านประกันภัยมาอย่างต่อเนื่องจนย่างเข้าปีที่ 69 และยังเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจที่มีความมั่นคงด้านการเงิน ล่าสุดข้อมูลอ้างอิงสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้เผยให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 37.88% อยู่ที่ 16,300 ล้านบาท และมีรายได้เบี้ยประกันภัยตรงรับรวมเติบโตถึง 15.44% อยู่ที่ 4,540 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563

             เคพีไอ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ธุรกิจประกันวินาศภัยจะเติบโตไปได้อีกมาก จึงถือเป็นโจทย์ที่สำคัญและท้าทายของบริษัทฯ ที่จะต้องเร่งปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับสิ่งใหม่นี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันสูง มีเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เคพีไอจึงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เข้าถึงง่ายบนแพลตฟอร์มดิจิทัล การพัฒนาช่องทางการขายบนระบบออนไลน์ การพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจองค์กร ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการสร้างคุณค่า ดูแลคนในสังคม คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนดร. พงษ์ภาณุ กล่าวสรุป 


 • S__59285530.jpg
  คปภ. ขานรับนโยบายภาครัฐ นำประกันภัยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่• ขยาย 16 มาตรการด้านประกันภัย ถอดบทเรียนผลกระทบภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อเตรียมคลอด New Business Model และ New Regulator...

 • คปภ. จับมือภาคธุรกิจประกันภัย เปิดตัว Super APP ปลดล็อกประกันภัยไทย ไร้ขีดจำกัดเพื่อประชาชน เชื่อมทุกบริการผ่านปลายนิ้ว ง่าย ครบ จบในแอปเดียว ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมก...

 • 1.jpg
  คปภ. จับมือภาคธุรกิจประกันภัย เปิดตัว Super APP ปลดล็อกประกันภัยไทย ไร้ขีดจำกัดเพื่อประชาชน เชื่อมทุกบริการผ่านปลายนิ้ว ง่าย ครบ จบในแอปเดียว ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมก...

 • S__9855006.jpg
  คปภ. ส่งรักทั่วไทย ให้คนไทยอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.· คปภ. ผนึกกำลังทั่วทุกภาค สร้างความอุ่นใจให้คนไทยมอบ พ.ร.บ. 1 หมื่นฉบับ ดึงดารา นักแสดงแพนเค้ก เขมนิจ และ ท็อป จรณ กระตุ้นป...

 • S__38347150.jpg
  การใช้แบบและข้อความสัญญาประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐานตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2564 และ คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564

 • S__38347150
  การใช้แบบและข้อความสัญญาประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐาน ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2564 และ คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564

 • S__38371504.jpg
  คปภ. เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2021 ระดมความคิดเห็นภาคธุรกิจประกันภัยมุ่งขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ...

 • bgld-01.png
  คปภ. ชี้แจง กรณีบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกาศปิดปรับปรุงชั่วคราว นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ...

 • MTL_7479 16 (2).jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต บริจาคเงินผ้าป่าเพื่อ การศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดหนองกบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ...

 • 009.jpg
  ทิพยประกันภัย นำคณะครู – อาจารย์ ร่วมโครงการ “ทิพย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 13” 9 มหามงคล ตามรอยพ่อ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหว...

 • S__38404293.jpg
  สั่ง"เดอะวัน ประกันภัย"หยุดรับทำประกันวินาศภัยชั่วคราว บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง"เดอะวัน ประกันภัย"หยุดรับทำประกันวินาศภัยชั่วคราว พร้อมให้เร่งแก้ไขฐานะการเงินภายในกำห...

 • new-03.jpg
  คปภ. สั่งปรับอาคเนย์ประกันภัย ปมประวิงจ่ายค่าสินไหม "น้องหญิง"กรณีเสียชีวิตเหตุรถเบนซ์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่บุรีรัมย์ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ...

 • S__9969950.jpg
  สำนักงาน คปภ. ก้าวสู่ผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ คว้ารางวัลในงานรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “DG Awards 2021” ประเภท “รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล...

 • new-03.jpeg
  คปภ. สั่งปรับอาคเนย์ประกันภัย ปมประวิงจ่ายค่าสินไหม "น้องหญิง"กรณีเสียชีวิตเหตุรถเบนซ์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ที่บุรีรัมย์ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริ...

 • S__38518912.jpg
  รมว.คลัง มีคำสั่ง “เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เดอะ วัน ประกันภัย” แล้ว เลขาธิการ คปภ. สั่งตั้งศูนย์ทั่วประเทศให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวก แก่ผู้...

 • S__38559925.jpg
  เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัยลงพื้นที่ “ชุมชนเกาะเกร็ด” จังหวัดนนทบุรี เปิดตัวโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 5 เพื่อเชื่อมโยงและเสิร์ฟความรู้ด้านการประกันภัยแบบเคาะประตูบ้านประชาชน เมื...

 • 0DAB616C-BCB6-4B16-9F66-D6B8F3CC7BA0.jpg
  อยู่รอด อยู่​เป็น อยู่​ยาวอย่างไรในยุค Covid​-19 ด้วยแฟรนไชส์​รูปแบบใหม่ เปิดอีกหนึ่งไฮไลท์ในงาน"MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021" งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที...

 • ทริปภูเก็ต_๒๑๑๒๑๕_203.jpg
  J&C จัดทริปล่องใต้เที่ยวเกาะภูเก็ต พาสมาชิกนั่งเรือยอร์ช กินหรู อยู่สบาย กินหรู อยู่สบาย สไตล์ J&C กันอีกครั้งกับทริปเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด จ...

 • 241090.jpg
  คปภ. เร่งบูรณาการเพื่อช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีอุบัติเหตุรถเบนซ์ ชนรถยนต์ ฮอนด้า เสียชีวิต 3 ราย บนทางด่วนขั้นที่ 2 อโศก-ศรีนครินทร์ เผยรถเบนซ์ ทำประกันภัยภัย พ.ร.บ. และภาคสมัครใ...

 • S__38634356.jpg
  “สำนักงาน คปภ. - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” ลงนาม MOUผนึกกำลังความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เดินหน้าด้วยระบบประกันภัย สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมไทยแบบยั่งยืน ดร. สุทธิพล ...

 • S__38690832.jpg
  คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ส่งมอบความคุ้มครองด้านประกันภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทั่วไทย ให้กับประชาชนได้อุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ 10 บา...

 • S__10461587.jpg
  คปภ. เผย 15 ผลงานเด่นปี 64 พร้อมชูธงโอกาสทางธุรกิจ และ“ทิศทาง การดำเนินการปี 65 แบบ Proactive ใน 5 มิติหลัก” เพื่อคุ้มครองประชาชน และเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจประกันภัย ดร.สุท...

 • S__10674392.jpg
  คปภ. เผย 5 อันดับความเสี่ยง จากมุมมองภาคธุรกิจประกันภัยไทย “ชีวิต-วินาศภัย” ประสานเสียง “มั่นใจ ระยะ 3 ปี” ยังมีเสถียรภาพรับมือสถานการณ์ต่างๆได้ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขา...

 • 490798.jpg
  TQMมอบเงินอัดฉีดทีมช้างศึก1ล้าน ฉลองคว้าแชมป์อาเซียน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQMโดย นายคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหารสายงานการตลาด ในฐ...

 • S__39026700.jpg
  เลขาธิการ คปภ. เปิดไทม์ไลน์ หลังทราบว่าติดโควิด-19 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ก่อนอื่นผมต้...

 • S__39035041.jpg
  เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยทำประกันภัยโควิดแบบ “เจอ จ่าย จบ” 2 ฉบับ แต่ยืนยันไม่ขอรับค่าสินไหมทดแทน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (...

 • S__39010628.jpg
  คปภ. พร้อมยืนหยัดคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ยืนยันกรมธรรม์ประกันภัยโควิด แบบเจอ จ่าย จบ ยังให้ความคุ้มครองปกติสามารถเคลมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ ดร. สุทธิพล ทวีชัยกา...

 • S__10772915.jpg
  คปภ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายผู้บริโภคประสานเสียง“ค้าน”ยกเลิกคำสั่งที่ 38/2564 หวั่นผู้บริโภคถูกลอยแพตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ...

 • สมาคมประกันวินาศภัยไทย.jpg
  1/3 เปิดมุมมองสมาคมประกันวินาศภัยไทย เบื้องลึกปมปัญหาประกันภัยโควิด-19 ใครกันที่ลอยแพประชาชน จากกรณีที่บอร์ดสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ยื่นอุ...

 • Employer-Branding-Award-2022-TH.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 3 รางวัล แรกในปีแห่งศักยภาพจาก World HRD Congress บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำด้านการประกันชีวิต และประกันสุขภาพ โดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ...

 • ภาพข่าว.jpeg
  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้ประสบภัยอุบัติเหตุจากรถ และรถมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทุกคน โดยผ...

 • MTL_287333.JPG
  “สาระ ล่ำซำ” รับรางวัล “TOP CEO 2021”รางวัลสุดยอดผู้บริหารองค์กร จากงาน 2021 Asia CEO Summit & Awards Ceremony “Business Transformation Asia” นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้...

 • นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1).jpg
  ไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหมฮอตเคลม “หมอกระต่าย” นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชน...

 • ภาพข่าว.jpg
  เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน !!!...หากนำรถที่ไม่มี ประกันภัย พ.ร.บ.มาใช้ มีความผิดตามกฎหมายที่สำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุ “ผู้ประสบเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย”ในแต่ละปีมีผู้ประสบอุบัต...

 • bgld1 copy 2.jpg
  ถอดรหัส..! กฎกติกาสากล-กฎหมายไทย คลี่ปมปัญหาเหตุใดบริษัทประกันภัย จึงบอกเลิกกรมธรรม์ประกันเจอ จ่าย จบ “ไม่ได้” เรียบเรียงโดย : สายกฎหมายและคดี สำนักงาน...

 • OCEAN LIFE Easyclaim-03.jpg
  OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดบริการใหม่! OCEAN LIFE EASY CLAIMยื่นเอกสารเคลมและรับเงินง่ายๆ ทางออนไลน์สะดวก ปลอดภัย มั่นใจ รักษ์โลก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุส...

 • นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน).jpg
  80 ปี “ไทยประกันชีวิต” ที่อยู่เคียงข้างคนไทยกับก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯพร้อมมุ่งสู่การเป็น Life Solutions Provider สร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ...

 • S__39362816.jpg
  คปภ. ติวเข้ม “ผู้ไกล่เกลี่ย” ถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านประกันภัยจากสถานการณ์โควิด-19พร้อมเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัยโดยรวมและดำเนินการแบบ Proactive ใน 5 มิติหลักเพื่อคุ้มครองปร...

 • BKI สนับสนุนการศึกษากับกิจกรรม Zigma Camp ของภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาว....jpg
  BKI สนับสนุนการศึกษากับกิจกรรม Zigma Camp ของภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางภัทรพร เทิดชนะกุล รองผู้อำนว...

 • TQM วาเลนไทน์16-9_edit 080265_พี่เปิ้ล_ครอบครัว-01.jpg
  TQM ชวนมอบ ‘ของขวัญที่มากกว่าหัวใจ’ ให้คนรักกับประกันสุขภาพ Health เบา เบา ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ปล่อยแคมเปญ ‘ของขวัญที่มากกว่าหัวใจ’ รับเดือนแห่งควา...

 • Customer Activity_Exclusive Trip with Ajarn Pernnueng.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมลูกค้า “ไหว้พระเสริมมงคลรับตรุษจีน กับอาจารย์เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร” บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมลูกค้า “ไหว้พระเ...

 • 01.jpg
  วิริยะประกันภัยร่วมรณรงค์หยุดรถทางม้าลาย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ผู้แทนกรุงเทพมหาน...

 • Lars Heibutzki3.JPG
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โชว์แกร่ง สถานะการเงินปึ้กพร้อมเดินหน้าปี 65 ชูกลยุทธ์เติบโต ตั