Nh-news : TDIA ครบรอบ 21 ปี

TDIA ครบรอบ 21 ปี Rebrand ก้าวสู่ความมั่นคง

             Nh-news : “สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย” ครบรอบ 21 ปี สร้างรากฐานแห่งความยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ “รีแบรนด์ก้าวสู่ความมั่นคง” มุ่งสร้าง “4 ค่านิยมหลัก TDIA” พร้อมพันธกิจแผน “3S” วาง Road Map7 ทิศทาง” ครอบคลุมการดำเนินงานทุกมิติ สู่เป้าหมายการยกระดับภาพลักษณ์ธุรกิจขายตรงไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและทุกภาคส่วนธุรกิจ    

            สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (THAI DIRECT SALE INDUSTRIAL ASSOCIATION : TDIA) จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2544 เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 21 ปี​ด้วยความมั่นคง ขับเคลื่อนด้วย “วิสัยทัศน์” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตวิญญาณ การเป็นผู้ประกอบการและนักธุรกิจขายตรงที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค  พร้อมสนับสนุนบริษัทขายตรงและนักธุรกิจขายตรงที่มีคุณธรรมและจริยธรรมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและเดินหน้าทำธุรกิจบนความถูกต้อง ร่วมกันสร้างความดีตอบแทนสังคม อันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของวงการธุรกิจขายตรงโดยรวม สร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ    

            พงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (THAI DIRECT SALE INDUSTRIAL ASSOCIATION : TDIA)  เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้สมาคมฯมีนโยบายที่จะสานต่อวิสัยทัศน์เดิมของคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง พร้อมมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยกลยุทธ์ “รีแบรนด์ก้าวสู่ความมั่นคง”​ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมขายตรงและตอกย้ำความมั่นคงของสมาคมฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทสมาชิก ภาครัฐและประชาชน

            โดยจะมีการสื่อสาร “Core Values” หรือ  “ค่านิยมหลัก” ของสมาคมฯ ได้แก่

            T : TEAM WORK ความสามัคคีของการทำงาน บนพื้นฐานความอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัว  

            D : DEVELOPMENT การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในสมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯ

            I : INTEGRATION -  เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความรู้ร่วมกันของภาครัฐ สมาชิกสมาคมฯ นักธุรกิจและผู้บริโภค  

            A : ACCOUNTANT – การดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบและการช่วยเหลือสังคม

            พร้อมทั้งมี แผนดำเนินงาน “พันธกิจ 3S”​ คือ 1. SUSTAINABLE ตอกย้ำการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของสมาคมฯ 2.SHARING​ มุ่งเน้นการแบ่งปันข้อมูลและข่าวสารที่ดีในกลุ่มบริษัทสมาชิกสมาคมฯและผู้บริโภค 3. SERVICE เป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือและประสานงานให้กับทุกฝ่าย ทั้งสมาชิกสมาคมฯ ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

             เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่วางไว้ โดยมี “Roadmap” ในการทำงานอยู่บน “7 ทิศทางสำคัญ” ได้แก่ 1.เน้น Create Branding TDIA มุ่งสร้างการรับรู้แบรนด์ของสมาคมให้มากขึ้น 2. ถ่ายทอดเจตนารมณ์ของสมาคม Core Value (Family & Warmth ความอบอุ่น) ที่มีความอบอุ่นความสามัคคีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไปสู่บริษัทฯ สมาชิกใหม่ 3. สร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ Business Matching ด้วยการเปิดรับสมาชิกใหม่จากกลุ่มธุรกิจอื่นเข้าสู่สมาคมฯ จากเดิมมีอยู่ประมาณกว่า 20 บริษัทให้เพิ่มขึ้นเท่าตัวในอนาคต 4. การทำ CSR  กิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง  5. Learning & Growth เดินหน้าเป็นศูนย์กลาง ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ Trend & Digital กลยุทธ์การปรับตัวในโลกปัจจุบันให้กับสมาชิกสมาคม 6.การปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบออนไลน์ ของสมาคมฯ ให้ทันสมัยและสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน 7.สานต่องานของสมาคมฯ ที่ทำอยู่ในอดีตให้เดินหน้าได้ต่อเนื่องและพัฒนาส่วนอื่นเพิ่มขึ้น

            “การรีแบรนด์ในครั้งนี้ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง “ตราสัญลักษณ์” (LOGO) เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของสมาคมฯ ให้ชัดเจน​ทันยุคสมัย​ MOOD&TONE ของสีหลักคือ “น้ำเงิน” ที่สื่อถึงความมั่นคง “ชมพู” สื่อถึงความโปร่งใสและทันสมัย ทั้งยังมีการปรับรูปแบบให้เห็นอักษรย่อ “TDIA” ให้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย” นายกสมาคม TDIA กล่าว   

            ทางด้าน ณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 21 ปีของการก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย ได้อยู่เคียงข้างสังคมไทยและช่วยยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรม ไปพร้อมกับการใส่ใจดูแลสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และเน้นการส่งเสริมและแก้ปัญหาของประกอบการ  3 ด้าน 1.เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ "แบรนด์" 2.สร้างความเชื่อมั่น "คุณภาพ" ผลิตภัณฑ์ และ 3. การสร้างการรับรู้แบรนด์ TDIA Distributor Recognition ซึ่งการรีแบรนด์ “Corporate Brand ใหม่” องค์กรสู่ก้าวใหม่ ถือเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นมากกว่าธุรกิจขายตรง และช่วยผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมขายตรงไทย ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

            “ภายในสมาคมฯ เรามีการสานต่อนโยบายกันอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนผ่านจากเจเนอเรชั่นเก่ามาสู่เจเนอเรชั่นใหม่อย่างไม่มีสะดุด นำจุดแข็งทางประสบการณ์ของคนรุ่นเก่า มาเสริมและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นจุดแข็งของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ขณะที่ยังคงไว้ซึ่ง Core Value หลักของสมาคมฯ คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัว เมื่อสมาชิกใหม่เข้ามา ทำให้สัมผัสได้ถึงความจริงใจและความอบอุ่น จนสร้างเป็นความเชื่อมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”      

            สำหรับการพัฒนาในปีนี้ หัวใจสำคัญที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้” ของทุกภาคส่วนให้ได้ “ระบบออนไลน์” คืออีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ต้องถูกพัฒนาโดยเร่งด่วน เพื่อพาธุรกิจก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1.แนวทางการทำการตลาด "ออนไลน์" 2.ข้อมูลการทำตลาด แบบตรง และ ขายตรง และ 3.การนำเสนอทักษะจำเป็นของนักขายอิสระ รวมไปถึงการเร่งพัฒนา ธุรกิจแพลตฟอร์มเครื่องมือออนไลน์ เพื่อช่วยติดอาวุธให้นักธุรกิจที่อยู่ในบริษัทสมาชิก ได้ใช้เป็นเครื่องมือควบคู่กับการทำธุรกิจระบบออฟไลน์ เพราะสมาคมฯเล็งเห็นถึงเทรนด์ของการตลาดโลกในยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องมือออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ทุกคนมีทักษะความเชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Certified Google เข้ามาดูแลและพัฒนาระบบอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน

            “ระบบออนไลน์ที่กำลังพัฒนา จะมีการอัปเดตเทรนด์การตลาดใหม่ๆ และความรู้ต่างๆ มาสู่คลังความรู้ของสมาคมฯอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัทสมาชิกและนักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในการสร้าง Connection เพื่อส่งเสริมกันต่อไปในอนาคต  รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ : MLM + Supplier จับมือกับภาคเอกชน  เกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยี  Blockchain ,Metaverse & Web 3.0 และการจับมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาส่วนสำคัญคือเว็บไซต์ของสมาคมฯ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น พร้อมสร้างโมบายแอปพลิเคชันให้สามารถรองรับการทำงานได้ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับบริษัทสมาชิกใหม่ทั้งในกลุ่มธุรกิจขายตรงและกลุ่มธุรกิจอื่น ที่จะเข้ามาร่วมสมาคมฯในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเสริมศักยภาพการทำงานของสมาคมฯ ด้วยการจับมือร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนภาครวมของอุตสาหกรรมให้มีการเติบโตร่วมกัน” เลขาธิการสมาคม TDIA กล่าว

            อย่างไรก็ตาม ในยุคที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจสูง และมีวิกฤติสงครามเกิดขึ้นในระดับโลกจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ กระทบต่อปัญหาปากท้องของประชาชนไทย อุตสาหกรรมขายตรงยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของผู้บริโภค ที่จะใช้ในการสร้างอาชีพที่มั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ซึ่งในช่วง 3-5 ปีนี้ อุตสาหกรรมขายตรงต้องรีบปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยเช่นกัน ทั้งในการพัฒนาเครื่องมือ ระบบ และนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่แน่นแฟ้นให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ใช่เพียงเพื่อรองรับแค่คนกลุ่มเก่า แต่เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมด้วย  เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง   


 • 4.jpg
  ปฏิบัติการ MAXXONLINE 4.0 ความยิ่งใหญ่ของการจัดงาน THE HONOR # 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุง...

 • 4.jpg
  สุนารี SWEET (บึ้ม) @ ดี เน็ทเวิร์ค แทบจะพูดติดปากกันไปเลยทีเดียว สำหรับคำว่า ‘สุนารี SWEET บึ้ม’ หลังจากราชินีเพลงลูกทุ่ง ‘สุนารี ราชสีมา’ ได้ผันตัวเองมาเป็น ‘พรีเซีนเตอร์’ให้ก...

 • DSC_9693_resize.jpg
  J&C ทะลวงโอกาสพลิกเกมโต!!รุกคืบด้วยกลยุทธ์ Push & Pull----------------------------------------------------แม้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตัวร้าย “Covid-19” จะกลายเป็นวิกฤติระดับโ...

 • 3763_๒๐๐๗๐๓_0.jpg
  ขายตรงมหาชน‘ซัคเซสมอร์’ ทุ่มกว่า 115 ล้าน/ร่วมลงทุนโรงงาน บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM โดยนายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร...

 • S__30556290.jpg
  J&C ไม่ธรรมดาผ่านคัดเลือกเป็น 18 ซอฟต์แวร์ไทยเข้าชิง ASEAN ICT Awards 2020 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , "ดีป้า" 23 กรกฎาคม 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - สำนักงานส่งเสริม...

 • 28579.jpg
  ร้องสคบ.ตรวจสอบ ‘ทรูเฟรนด์’ อ้างวิกฤตทำธุรกิจขายตรงไม่ตรง เครือข่ายออนไลน์ ( 4 สิงหาคม 2563)// วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น สคบ. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตัวแทนคนตา...

 • strong.jpg
  ASEA จัดโปรโมชั่น STRONGER TOGETHERแข็งแกร่งขึ้นด้วยกัน อาเซีย อัดโปรโมชั่นดันยอดขาย เพิ่มรางวัล และคะแนนโลยัลตี้สมาชิก ภายใต้ชื่อ “STRONGER TOGETHER แข็งแกร่งขึ้นด้วยกันโดยการส...

 • J_C ชิงประกวด ASEAN ICT Awards 2020.jpg
  J&C ชิงประกวด ASEAN ICT Awards 2020 ดัน JC iMart โชว์นวัตกรรมร้านค้าเพื่อชุมชนเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จของยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C) ผ...

 • นายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) .jpg
  ผิวสวย ดูดี ดื่ม “COLLAVY” ทุกวัน.............บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่COLLAVYไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงผิวสวย...

 • โรดโชว์ SCM_Main.jpg
  SCM เปิดมิติใหม่...โรดโชว์ออนไลน์ เครือข่ายออนไลน์ (20/8/2563)//SCM นำโดยนายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้...

 • SCM เปิดเทรดวันแรก_2.jpg
  นักลงทุนต้อนรับ SCM อบอุ่น เข้าเทรดวันแรกพุ่งเหนือจอง 50.53 % SCM เข้าเทรดวันแรกใน SET (8 กันยายน 2563) พุ่งเหนือจอง 50.53% ตอกย้ำนักลงทุนมีความเชื่อมั่นธุรกิจ อนาคตเติบ...

 • 119097316_3282097458539087_6473593584292924630_o.jpg
  JC iMart โดดเด่นเข้าตาคว้ารางวัล!! Best Retail Franchise of The Year คว้ารางวัลมาครองได้อย่างสวยงามและด้วยความโดดเด่นที่เข้าตากรรมการสำหรับนวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเ...

 • SCM จัดงาน “BODi Design Health Talk” .jpg
  SCM มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันลดน้ำหนัก โครงการ “BODi Design Challenge” หุ่นในฝันคุณปั้นได้ นายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ ...

 • 2.jpg
  SCM ย้ำความเป็นธุรกิจชั้นนำเรื่องการดูแลสุขภาพ ประกาศรางวัลโครงการปั้นหุ่น สุดท้าทายแห่งปี “BODi Design Challeng” SCM ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค นำโด...

 • 3CC7A7E3-334C-45B6-A712-BE5F6EEFCFED-L0-001.jpg
  เราไม่ทิ้งกัน J&C บริจาคข้าวหอม ฮัทช์ ไร้ซ์ บิ๊กขายตรงโมเดิร์นเทรด จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) นำโดยดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ ได้ร่วมบริจา...

 • นายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCM .jpg
  SCM ยกระดับ Network Marketing ไทย เข้า SET รายแรก พร้อมสู้ศึกปัจจัยลบ – พัฒนาสินค้าตอบโจทย์ตลาดสุขภาพ SCM เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม Network Marketing แบรนด...

 • 207309.jpg
  Elken Global แคมป์ MRT Elken Global ยักษ์ใหญ่ขายตรงระดับ Top 100 โลก ( Top 100 เครือข่ายโลก 3 ปี 2012,2013และ 2019 ) จัดกระบวนทัพเพื่อบุกตลาดประเทศไทยเต็มตัว เริ่มต้นด้วยกา...

 • 1601456325115.jpg
  สคบ.มอบคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับมาตรฐานอาชีพธุรกิจค้าปลีกและขายตรง นายหัวออนไลน์ : เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขา...

 • ประชุม_๒๐๐๙๓๐_9.jpg
  สมาคมTSDAตั้งกรรมการวาระใหม่ ดึงผู้ตรวจ-อดีตเลขาฯสคบ.ร่วมพัฒนาขายตรงไทย เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) โดยคณะกรรมการสมาคมฯได้จัดกา...

 • S__16334928.jpg
  สมาคม TSDA ยกระดับสมรรถนะคนเครือข่าย นำทัพสมาชิกรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จากที่ผ่านมาที่สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่อง ...

 • 215174.jpg
  เอลเคน แน่น แรง ประกาศจัดงานใหญ่ปลายปี “เอลเคน ประเทศไทย” นำโดย มร.ไอแว่น ซัว ผู้จัดการทั่วไป จัดงาน SUPER EKGO ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ ผู้นำและ...

 • S__32907336.jpg
  น่าสนใจ!บูธ J&C imart งานธุรกิจแฟรนไชส์ TFBO 2020 โอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจมาถึงแล้ว…1 ปีมีเพียงหนเดียว วันที่: 14-17 ตุลาคม 2563 ไบเทค บางนา ,กรุงเทพฯ, ฮอล...

 • I-martกระหรวงพาณิชย์_๒๐๑๑๐๔_14.jpg
  พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน หาอาชีพ สร้างรายได้ คลิก!J&C วันนี้สิ่งที่ จอย แอนด์ คอยน์ พัฒนานั้น มาถึงรูปแบบการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ หมายถึงการรวมค้าปลีก ค้าส่ง ขายตรง...

 • 122665945_3422546164494215_7128342678512411024_o.jpg
  ครบเครื่องในงานอบรม J&C Execution Matrix Advance รุ่นที่ 5 มุ่งมั่นกับการพัฒนาความรู้ให้กับผู้นำนักธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรดรายแรกรายเดียวใ...

 • 125948892_3486362221445942_3209883685097926302_o.jpg
  JC Victory & Beyond ชัยชนะที่ไม่มีสิ้นสุด นี่คือ ภาพบรรยากาศงาน JC Victory & Beyond ชัยชนะที่ไม่มีสิ้นสุด 18th ณ JC Mall พิษณุโลก ของ J&C โดยภายในงานมีบูธสินค้ามากมาย...

 • 4.JPG
  กิฟฟารีนมอบรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ และ น.ท.นพ. จักรพงศ์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด จัดงานเฉลิมฉลอง...

 • IMG_2411.jpg
  SCM ตระหนักให้คนไทยมีสุขภาพดี เปิดตัวโครงการ “BODi Design” หุ่นในฝัน...คุณปั้นได้Nhn-naihou news : “ซัคเซสมอร์” ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ของคนรักสุขภาพ และพัฒนา...

 • Hair Hinic 2.jpg
  ใครต้องการผมดกดำ ฟังทางนี้ ซัคเซสมอร์ส่ง ‘Hair Hinic’ นวัตกรรมเซรั่มบำรุงผม ผสานศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสมุนไพรไทย ตอบโจทย์การดูแลเส้นผมแบบล้ำลึก เพื่อผมดกดำ แข็งแรง การันตีด้วยรางวัลร...

 • c644d577-2b13-490d-993e-4b143152d325.jpg
  ซัคเซสมอร์ขึ้นรับรางวัลเวที“ชีวจิต Awards 2020” เวทีแห่งความภาคภูมิใจของคนรักสุขภาพ Nhn-naihou news : ซัคเซสมอร์คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ที่การันตีความพิถีพิถันใน...

 • CEOรับรางวัล 2.jpg
  ผู้บริหาร SCM CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตรคว้ารางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู...

 • ราเซก.jpg
  "อาเซีย" ประกาศแต่งตั้งหัวหน้า เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์คนใหม่ "อาเซีย" ผู้นำระดับโลกด้านสุขภาพเซลล์ประกาศแต่งตั้ง ดร. นิโค ราเซก เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์คนใ...

 • Verdis-Norton-Center-Image-2-01-900x600.jpg
  ASEA เปิดตัวห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ ASEA ผู้นำระดับโลกด้านสุขภาพเซลล์ ประกาศเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งใหม่พร้อมด้วยสภาที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และคณะกรรมกา...

 • S__35668050.jpg
  ผนึกกำลัง “พาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน” LOT8J&C imart ร่วม New Year Grand Saleภายใต้นวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชน พร้อมเดินหน้าร่วมแรงร่วมใจร่วมโครงการภาครัฐเพื่อช่วยเ...

 • S__19177629.jpg
  ปลุกพลังคนด้วยพลังธุรกิจ ในงานอบรม J&C Reunion บิ๊กขายตรงโมเดิร์นเทรด จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C) รุกคืบส่งท้ายปีกับกลยุทธ์ปลุกพลังคนด้วยพลังธุรกิจในงา...

 • J&C Gatsby Party ฉลองมอบรางวัลสุดพิเศษ ฉลองอย่างต่อเนื่องกับบิ๊กขายตรงโมเดิร์นเทรด จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) นำโดยคุณอาสา หัชลีฬหา ผู้ช่...

 • กัมพูชา.jpg
  “J&C” ฉลองความสำเร็จผู้นำกัมพูชา จัดงาน CAMBODIA AWARDS ผ่าน Zoom บิ๊กขายตรงโมเดิร์นเทรด “จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C)” สุดล้ำจัดงาน CAMBODIA AWARDS ฉล...

 • 262675476_4577350795680407_6018781312508891176_n.jpg
  J&C สุดอลังพาสมาชิกล่องเรือหรู หลังจากที่ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด “จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C)” จัดงาน JC Step for The Future 2021: เปิดโอกาสธุรกิจสู่ชีวิตที่ยั...

 • บริจาคของ_๒๑๑๒๐๗_15.jpg
  ปันน้ำใจสู้น้อง มูลนิธิ จอยแอนด์คอยน์ แบ่งปันรอยยิ้มสู่สังคมไทย บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัทฯในเครือ คณะผู้บริหาร, คณะ MDP, พนักงาน และสมาชิกทุกท...

 • go together 11 ธันวาคม 2564.png
  J&C นำเทรนด์อีเว้นท์รูปแบบใหม่ ผสมผสาน Online & Offline ในงาน Rally Event Go Together เป็นผู้นำเทรนด์อยู่เสมอสำหรับยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรดในนามบริษัท จอย แอนด์ ค...

 • Successmore_Duo.jpg
  ซัคเซสมอร์ (SCM) กางแผนกลยุทธ์ LEADING CHANGE ชูการบริหารงานภายใต้ 4 แนวทาง ปักธงรายได้ปี 65 เติบโตกว่า 50% บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ หรือ SCM ปักธงผลงานปี 65 ตั้งเป้ารายได้เติบโต...

 • S__10002526.jpg
  The Success ครั้งที่ 20 ภายใต้สโลแกน Leading Change 2022" การนำสู่การเปลี่ยนแปลง 2022งานประกาศเกียรติคุณของนักธุรกิจที่สามารถพิชิตตำแหน่งสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ปี 2022 เป็นปีที่ซัคเซสมอ...

 • timeline_25641206_143438.jpg
  J&C imart จับมือภาครัฐจัดใหญ่ส่งท้ายปี ร่วมงานMOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021 “พลิกวิกฤตโควิด...เปลี่ยนชีวิตด้วยธุรกิจแฟรนไชส์” ประโยคนำพาเข้าสู่งาน "MOC แฟรนไชส์สร้างอา...

 • S__29884481.jpg
  พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน Lot 16 New Year Grand Sale 2022 J&C imart ชูธงสร้างอาชีพเพื่อชุมชน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าลุยต่อเนื่องในโครงการ “...