Nh-news : กรมธรรม์ประกัน เจอ จ่าย จ่าย บอกเลิกสัญญาไม่ได้


           ถอดรหัส..! กฎกติกาสากล-กฎหมายไทย

                                   คลี่ปมปัญหาเหตุใดบริษัทประกันภัย

                         จึงบอกเลิกกรมธรรม์ประกันเจอ จ่าย จบ “ไม่ได้”

                                                              เรียบเรียงโดย : สายกฎหมายและคดี สำนักงาน คปภ.

          ถ้าจำกันได้..! ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือแจ้งบอกยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดไปยังประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนมาก จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และสร้างความโกลาหลให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อสยบความวุ่นวายของผู้คนในสังคม และป้องกันไม่ให้กระทบความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เพื่อไม่ให้บริษัทประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยจำนวนมากๆ ในคราวเดียวกัน และเพื่อปกป้องผู้เอาประกันภัยไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบอกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ต่อมาบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ออกมาขานรับผลของคำสั่งฯ ด้วยการยืนยันจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจนครบอายุกรมธรรม์ฯ อย่างไรก็ตามเมื่อยอดเคลมสูงขึ้นๆ จนท่วมเบี้ยประกันภัย ดูเหมือนคำมั่นสัญญาจะเปลี่ยนไป โดยมี 2 บริษัทประกันภัย อย่าง บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกหน้าเป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน ยื่นฟ้องนายทะเบียนประกันภัยต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และขอให้ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพื่อเปิดประตูให้บริษัทประกันภัยเจอ จ่าย จบ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฯกับประชาชนผู้เอาประกันภัยได้ โดยเข้าใจว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดต่อวิกฤตการขาดทุนประกันโควิดเจอ-จ่าย-จบ

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ในระหว่างที่ศาลปกครองกลางกำลังพิจารณาอรรถคดีอยู่นั้น ได้มีความเคลื่อนไหวเพื่อออก “ชุดความคิด” ให้เกิดความเข้าใจผิดว่า การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพื่อแก้วิกฤตปัญหาการขายประกันโควิดแบบ เจอ-จ่าย-จบ ที่ “เกินตัว”ของบริษัทประกันภัย และหากยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทำให้บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแบบ เจอ-จ่าย-จบ ได้ โดยมีการหยิบยก “ชุดความคิด” ที่มีการอ้างแนวทางปฏิบัติในประเทศต่างๆ เพียงบางส่วนมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แต่เป็นการ “จงใจ” ใช้ข้อมูลที่หยิบเอามาเฉพาะบางส่วนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและนำไปสู่การแปลความที่ผิดเพี้ยน ดังนั้นบทวิเคราะห์ชิ้นนี้จะช่วย
คลี่ปมปัญหาให้กระจ่างบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

·       หลักการสากลกำหนดบทบาทหน้าที่ของ “regulator” ผดุงความเป็นธรรม

กติกา ICPs (Insurance Core Principles) ซึ่งเป็นหลักการประกันภัยสากลให้หน่วยงานกำกับดูแล ทั่วโลกต้องปฏิบัติ โดย ICP 1 ได้กำหนดเจตนารมณ์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยในข้อ 1.2 ว่า เจตนารมณ์ของการกำกับดูแลจะต้อง “คุ้มครองสิทธิผู้เอาประกันภัย”
ผดุงไว้ซึ่ง “ความเป็นธรรม” ความปลอดภัยและความมั่นคงของตลาดประกันภัย นอกจากนี้ ใน
ICP 10
ได้กำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินมาตรการกำกับบริษัทประกันภัยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมาตรการกำกับดูแลอย่างทันท่วงที หากการดำเนินการของบริษัทประกันภัยนั้นอาจเป็นความเสี่ยงต่อผู้เอาประกันภัยหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน หรือกระทบต่อเป้าหมายของการกำกับดูแล

·       การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในต่างประเทศ บริษัทประกันภัยจะบอกเลิกได้ ต้องมีกฎหมายระบุไว้ชัดเจน

          โดยทั่วไปในกรณีที่กรมธรรม์มีการระบุเงื่อนไขการยกเลิกกรมธรรม์ (Cancellation clause) บริษัทสามารถทำได้ โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เอาประกันภัยทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ชัดเจน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
30 หรือ 60 วัน ซึ่งขึ้นกับแต่ละประเทศและประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

ในบางประเทศ (เช่น รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสโลวาเกีย) มีกฎหมายกำหนดเงื่อนไขว่าภายใน 60 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลใช้บังคับ บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และภายหลังจาก 60 วัน ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลใช้บังคับแล้ว บริษัทจะไม่สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้ 1) Material misstatement  2) Nonpayment of Premium 3) ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติตาม underwriting requirement ที่บริษัทกำหนดได้ 4) Substantial change in the risk covered by the policy

นอกจาก กรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ เช่น เฮอริเคน บริษัทไม่สามารถหยิบยกเป็นเหตุผลในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้

·       การบอกเลิกสัญญาประกันภัยด้วยเงื่อนไขทั่วไป แต่ต้องเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนผิด

ประเทศบัลแกเรีย : บททั่วไป Art. 196 Code for the Insurance ระบุว่าสัญญาประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลา หรือตามกรณีที่ระบุไว้ใน Code for the Insurance หรือตามเหตุผลที่ตกลงกันไว้ ซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับจริยธรรมอันดีและผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะต้องไม่ได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรม

ซึ่งจะเห็นว่าแม้กฎหมายของประเทศบัลแกเรียเปิดช่องให้บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกสัญญาด้วยเงื่อนไขทั่วไป แต่ก็ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนและมีเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดว่า “ต้องไม่ขัดแย้งกับจริยธรรมอันดีและประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยฯ”

ประเทศฟินแลนด์ : บริษัทประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันภัยให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนก่อนการทำประกันภัย ซึ่งหากบริษัทประกันภัยทราบถึงข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทพิจารณาไม่รับประกันภัย โดยบริษัทผู้รับประกันภัยสามารถจำกัดค่าสินไหมทดแทนได้ในกรณีต่างๆ เช่น เมื่อผู้เอาประกันภัยให้ข้อมูลเท็จ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทรับประกันภัยยังสามารถจำกัดหรือปฏิเสธการจ่ายค่าทดแทนเมื่อผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถบอกเลิกการประกันภัยอันเนื่องมาจากสุขภาพที่เสื่อมโทรมลงของผู้เอาประกันภัยภายหลังการเอาประกันภัยแล้ว หรือจากเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

ซึ่งจะเห็นว่ากฎหมายของประเทศฟินแลนด์อนุญาตให้บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกสัญญาได้แต่เฉพาะที่เกิดจากความผิดของผู้เอาประกันภัย

ประเทศเยอรมัน : บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้หากผู้ถือกรมธรรม์ไม่ชำระเบี้ยประกันภัย ตามมาตรา §§ 37 (1), 38(3) VVG  ตามมาตรา 28 (1) VVG ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภายในหนึ่งเดือนหลังจากทราบถึงการที่ผู้ถือกรมธรรม์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญา (Obliegenheit) แต่ต้องก่อนเกิดเหตุแห่งการเอาประกันภัย เว้นแต่การไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นมิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ประเทศสโลวาเกีย : บริษัทประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกสัญญาประกันภัยภัยใดๆ สำหรับบุคคล ยกเว้นประกันอุบัติเหตุ สำหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่จ่ายเบี้ยประกันภัย หรือกรณีผู้เอาประกันมีการยกเลิกข้อตกลงตามสัญญาประกันภัย

 ประเทศสเปน :บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกสัญญาประกันภัยเฉพาะในกรณีมีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีการคุ้มครอง กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยในงวดหนึ่งงวดใดและกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการโอนสัญญาการรับประกันภัย

สหราชอาณาจักร : บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกสัญญาประกันภัย 1 ปี เฉพาะในกรณีผู้เอาประกันภัยมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือกรณีที่ผู้เอาประกันไม่จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยหรือมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยล่าช้า (สำหรับใน England และ Wales) หรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการละเมิดเงื่อนไขตามสัญญาประกันภัย

ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาประกันภัยสามารถทำได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย (ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย) แต่ต้องมีสัญญาประกันภัยฉบับใหม่ทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย

ประเทศออสเตรเลีย : บริษัทประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะในกรณีผู้เอาประกันไม่จ่ายเบี้ยประกันภัยรายเดือน หรือค้างจ่ายเบี้ยประกันมากกว่า 1 เดือน ผู้เอาประกันไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลตามสัญญาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยฉ้อฉล และผู้เอาประกันภัยบิดเบือนข้อเท็จจริงก่อนทำสัญญาประกันภัย

ประเทศฟิลิปปินส์ : กฎหมายกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ เว้นแต่จะมีการแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้เอาประกันภัย และการแจ้งการยกเลิกจะมีผลจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้เอาประกันภัยหรือจากเหตุ เช่น ไม่ชำระเบี้ยประกันภัย โทษฐานความผิดอันเกิดจากการกระทำที่เพิ่มอันตรายให้แก่สิ่งที่เอาประกันภัย ฉ้อโกงหรือการสื่อให้เข้าใจผิด กระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือละเว้น จนเป็นเหตุให้มีอันตรายแก่สิ่งที่เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งส่งผลให้ทรัพย์สินนั้นไม่สามารถเอาประกันภัยได้ เป็นต้น

·       การบอกเลิกสัญญาประกันภัยด้วยสาเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย

 ประเทศอาร์เจนตินา : กฎหมายประกันภัยของประเทศอาร์เจนตินาได้ระบุอย่างชัดเจนถึงเงื่อนไขทั่วไปโดยให้สิทธิคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการบอกเลิกสัญญา ตาม Termination Clause ของ Law No. 17418 Law on Insurance ที่ระบุ ดังนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องระบุสาเหตุ โดยมีกำหนดระยะเวลาการบอกเลิก ทั้งนี้ หากบริษัทประกันภัยใช้สิทธิการบอกเลิกสัญญา บริษัทต้องแจ้งผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันและคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนที่กรมธรรม์ประกันภัยยังไม่สิ้นสุด   

มาตรา 39 กำหนดว่า เมื่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการกระทำของผู้ถือกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยต้องแจ้งผลการตัดสินให้บอกเลิกสัญญาภายใน 7 วัน

ดังจะเห็นว่าแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้บริษัทบอกเลิกได้แต่จะต้องระบุไว้ในกฎหมายชัดแจ้งหรือเมื่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย และไม่ได้มีกรณีเปิดช่องให้บอกเลิกได้พร้อมกันทุกรายหรือแบบเหมาเข่ง

ประเทศฝรั่งเศส : การบอกเลิกสัญญาตาม Article L113-4 กำหนดว่าในกรณีที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นระหว่างสัญญา บริษัทประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือเสนอเบี้ยประกันภัยใหม่ได้ หากมีการแจ้งสถานการณ์ใหม่นั้นในเวลาสิ้นสุดสัญญาหรือต่ออายุสัญญา ซึ่งบริษัทประกันภัยอาจไม่ทำสัญญาหรือพิจารณากำหนดเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นก็ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยไม่อาจกล่าวอ้างเรื่องความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้อีกต่อไป เมื่อบริษัทได้แสดงความยินยอมให้มีการรับประกันภัย โดยเฉพาะเมื่อบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องหรือได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายแล้ว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งความเสี่ยงดังกล่าวด้วยวิธีการใดก็ตาม

จะเห็นว่าแม้จะเปิดช่องให้บริษัทสามารถบอกเลิกได้ในกรณีที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แต่กฎหมายก็ต้องระบุชัดและกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทต้องปฏิบัติและไม่ได้เปิดให้บอกเลิกได้แบบเหมาเข่ง

รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา :  กฎหมายของ Florida State อนุญาตให้บริษัทประกันภัย สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้บางส่วนหรือทั้งหมดของพอร์ตการรับประกันภัย โดยต้องได้รับอนุมัติแผนการบอกเลิกกรมธรรม์ (early termination plan) จากหน่วยงานกำกับดูแลก่อน และสามารถกระทำได้เฉพาะในกรณีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะหรือของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
โดยหน่วยงานกำกับดูแลจะพิจารณาจากฐานะการเงิน และความเพียงพอของการทำประกันภัยต่อของบริษัทเป็นสำคัญ

จะเห็นว่าแม้จะมีกรณีที่บริษัทบอกเลิกสัญญากับผู้เอาประกันภัยหลายรายพร้อมกันได้ แต่จะต้องเป็นกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องอนุมัติก่อน และทำได้เฉพาะกรณีปกป้องประโยชน์สาธารณะหรือผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

·               แนวคำพิพากษาของศาลต่างประเทศชี้ชัด การบอกเลิกกรมธรรม์ฯ ไม่เป็นธรรม “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

ประเทศแอฟริกาใต้ : ประเทศแอฟริกาใต้เคยมีกรณีที่ศาลพิพากษาว่าการที่บริษัทประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแบบเหมารวมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลสูงของเมือง Johannesburg ตัดสินว่า การที่บริษัทประกันภัย Constantia บอกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมด (5,427 ราย) เนื่องจากบริษัทต้องการประกอบธุรกิจเฉพาะประกันวินาศภัย และไม่มีความประสงค์ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตอีกต่อไป
เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลมีคำวินิจฉัยว่า

เงื่อนไขที่ให้บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อมีการแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยไม่มีเหตุผลจำเป็น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ เนื่องจากถือเป็น particularly pertinent provision ที่บริษัทไม่ได้แจ้งผู้เอาประกันภัย ในระหว่างที่เสนอขายผ่านโทรศัพท์

ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้แจ้งผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าว ในระหว่างที่เสนอขายผ่านโทรศัพท์ แต่ผู้เอาประกันภัยไม่มีความคุ้นเคยและเข้าใจเงื่อนดังกล่าวได้ดีเพียงพอ จึงไม่สมเหตุสมผลที่จะถือว่าผู้เอาประกันภัยได้อ่านและทำความเข้าใจถ้อยคำในกรมธรรม์ประกันภัยได้ดีเพียงพอ

จากข้อเท็จจริงที่ว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตเหล่านั้น มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ที่มีข้อจำกัดด้านการศึกษาและการอ่าน-เขียน บริษัทจึงมีความรับผิดชอบที่ต้องแสดงให้ผู้เอาประกันภัยตระหนัก และรับทราบถึงเงื่อนไขการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย แต่บริษัทไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว

ตามหลักการการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ไม่ได้ให้สิทธิแก่บริษัทประกันภัยในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่มีเหตุผลจำเป็น และการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ถือว่าบริษัทได้ฝ่าฝืนหลักการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม (treating customers fairly)

ทั้งนี้แนวคำพิพากษาของศาลประเทศแอฟริกาใต้อาจนำมาเทียบเคียงกับกรณีข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบได้เพราะแม้ในเงื่อนไขกรมธรรม์จะกำหนดไว้ แต่ในการขายซึ่งส่วนใหญ่กระทำทางออนไลน์ผู้ขายก็ไม่ได้แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยทราบถึงเงื่อนไขว่าผู้รับประกันภัยจะอ้างเหตุบอกเลิกเมื่อความเสี่ยงภัยเปลี่ยนไป หรือ เมื่อขาดทุนผู้เอาประกันภัยก็คงไม่ซื้อประกันภัยดังกล่าว

·       ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรการของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ

The China Banking and Insurance Regulatory Commission (สาธารณรัฐประชาชนจีน)    

 บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ หากมีการกำหนด cancellation clause ในกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยไม่คัดค้านการบอกเลิกกรมธรรม์ ภายหลังได้รับแจ้งการบอกเลิกจากบริษัท

          The Financial Services Agency (ประเทศญี่ปุ่น)

                      - ในกรณีทั่วไป หากบริษัทมีผลขาดทุนจากการขายผลิตภัณฑ์ใด บริษัทจะหยุดการขาย (Suspend the sale) ผลิตภัณฑ์นั้น ทั้งนี้ ยังไม่เคยมีบริษัทประกันภัยที่บอกเลิกกรมธรรม์แบบเหมารวม หรือ entire portfolio

·       กฎหมายประกันภัยทั่วโลกชี้ชัดไม่มีประเทศใดให้สิทธิบริษัทประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามอำเภอใจแบบ “เหมาเข่ง”

จากกรณีศึกษาตัวอย่างกฎหมายประกันภัยของหลายประเทศในโลก ดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่า
การบอกเลิกสัญญาประกันภัยจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งและในกรณีทั่วๆ ไปไม่สามารถบอกเลิกแบบเหมาเข่งได้ โดยส่วนมากจะกระทำได้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่กำหนด
ผู้เอาประกันภัยสมัครใจหรือตกลงร่วมกันที่จะบอกเลิกความคุ้มครอง รวมทั้งกรณีผู้เอาประกันภัยจงใจปลอมแปลงข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือกระทำการฉ้อฉล อย่างไรก็ดี หากบริษัทประกันภัยบอกเลิกประกันภัยด้วยสาเหตุอื่นจะมีลักษณะ ดังนี้

1. พิจารณาเป็นรายกรณี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ เช่น กรณี Florida state ที่หน่วยงานกำกับอนุญาตให้บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์เป็นรายกรณีได้ โดยบริษัทต้องมีแผนการแก้ไขฐานะทางการเงินที่เหมาะสม

2. เป็นกรณีที่มีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายประกันภัยของประเทศนั้นๆ ถึงกรณีที่สามารถบอกเลิกได้ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการบอกเลิก เช่น ประเทศอาร์เจนตินา และฝรั่งเศส

3. ไม่มีกรณีใดที่อนุญาตให้บริษัทประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ได้แบบเหมารวม หรือเหมาเข่ง

·       กรณีของไทย กฎหมายประกันภัยไม่ได้บัญญัติเรื่องการบอกเลิกไว้ ต้องยึดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฯ

เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีในประเทศไทยกรมธรรม์ประกันภัยโควิด เจอ-จ่าย-จบ จะเห็นว่ากฎหมายประกันภัยของไทยไม่ได้บัญญัติเรื่องการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยของคู่สัญญาไว้ชัดเจน แม้จะต้องยึดหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาของคู่สัญญาแต่ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นเรื่องที่หน่วยงานกำกับดูแลคือ คปภ. จะต้องเข้ามาตรวจสอบหากมีกรณีที่เห็นสมควรว่าจะมีผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย เกิดความไม่เป็นธรรม หรือมีความเสี่ยงจากการดำเนินการใดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ตามที่มาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ประกันวินาศภัยฯ เปิดช่องเอาไว้ ซึ่งการกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ต้องเป็นไปตามหลักการ ICPs และเจตนาของคู่สัญญาในกรณีสัญญาสำเร็จรูปต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 การที่มีการออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ก็เพื่อเป็นการย้ำให้บริษัทประกันภัย ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 นั่นเอง

จากข้อมูลข้างต้น ข้ออ้างที่ว่า การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแบบเหมารวมหรือเหมาเข่งเป็นไปตามหลักการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เป็นสากล จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และบริษัทประกันภัย
ไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเจอ
-จ่าย-จบ แบบเหมาเข่ง โดยอ้างความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปได้
เพราะจะขัดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฯ นอกจากนี้การที่บริษัทประกันภัยบางแห่งโหมขายประกันภัยโควิดเจอ
-จ่าย-จบ ในช่วงที่โควิดระบาดหนัก โดยออกข่าวว่าจะหยุดขายประกันภัยโควิด
เจอ
-จ่าย-จบ แต่กลับเร่งขายในช่วงที่โควิดระบาดมาก และอาศัยความหวาดกลัวเรื่องโควิดของประชาชนทำให้บริษัทสามารถได้รับเบี้ยประกันได้เป็นกอบเป็นกำ โดยตั้งใจว่าถ้าต้องจ่ายเคลมเยอะๆ ก็จะใช้สิทธิบอกเลิกตามเงื่อนไขที่อยู่ในกรมธรรม์ แต่กลับไม่ได้แจ้งข้อมูลแก่ประชาชนผู้ซื้อกรมธรรม์ ในช่วงที่ขายประกัน กรณีเช่นนี้จึงอาจเข้าข่ายจงใจฉ้อโกงประชาชน และหากมีการบอกเลิกกรมธรรม์ฯ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็อาจจะรวมตัวกันใช้สิทธิยื่นฟ้องบริษัททั้งคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายและคดีอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนได้


 • S__59285530.jpg
  คปภ. ขานรับนโยบายภาครัฐ นำประกันภัยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่• ขยาย 16 มาตรการด้านประกันภัย ถอดบทเรียนผลกระทบภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อเตรียมคลอด New Business Model และ New Regulator...

 • คปภ. จับมือภาคธุรกิจประกันภัย เปิดตัว Super APP ปลดล็อกประกันภัยไทย ไร้ขีดจำกัดเพื่อประชาชน เชื่อมทุกบริการผ่านปลายนิ้ว ง่าย ครบ จบในแอปเดียว ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมก...

 • 1.jpg
  คปภ. จับมือภาคธุรกิจประกันภัย เปิดตัว Super APP ปลดล็อกประกันภัยไทย ไร้ขีดจำกัดเพื่อประชาชน เชื่อมทุกบริการผ่านปลายนิ้ว ง่าย ครบ จบในแอปเดียว ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมก...

 • S__9855006.jpg
  คปภ. ส่งรักทั่วไทย ให้คนไทยอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.· คปภ. ผนึกกำลังทั่วทุกภาค สร้างความอุ่นใจให้คนไทยมอบ พ.ร.บ. 1 หมื่นฉบับ ดึงดารา นักแสดงแพนเค้ก เขมนิจ และ ท็อป จรณ กระตุ้นป...

 • S__38347150.jpg
  การใช้แบบและข้อความสัญญาประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐานตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2564 และ คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564

 • S__38347150
  การใช้แบบและข้อความสัญญาประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐาน ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2564 และ คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564

 • S__38371504.jpg
  คปภ. เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2021 ระดมความคิดเห็นภาคธุรกิจประกันภัยมุ่งขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ...

 • bgld-01.png
  คปภ. ชี้แจง กรณีบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกาศปิดปรับปรุงชั่วคราว นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ...

 • MTL_7479 16 (2).jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต บริจาคเงินผ้าป่าเพื่อ การศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดหนองกบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ...

 • 009.jpg
  ทิพยประกันภัย นำคณะครู – อาจารย์ ร่วมโครงการ “ทิพย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 13” 9 มหามงคล ตามรอยพ่อ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหว...

 • S__38404293.jpg
  สั่ง"เดอะวัน ประกันภัย"หยุดรับทำประกันวินาศภัยชั่วคราว บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง"เดอะวัน ประกันภัย"หยุดรับทำประกันวินาศภัยชั่วคราว พร้อมให้เร่งแก้ไขฐานะการเงินภายในกำห...

 • new-03.jpg
  คปภ. สั่งปรับอาคเนย์ประกันภัย ปมประวิงจ่ายค่าสินไหม "น้องหญิง"กรณีเสียชีวิตเหตุรถเบนซ์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่บุรีรัมย์ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ...

 • S__9969950.jpg
  สำนักงาน คปภ. ก้าวสู่ผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ คว้ารางวัลในงานรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “DG Awards 2021” ประเภท “รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล...

 • new-03.jpeg
  คปภ. สั่งปรับอาคเนย์ประกันภัย ปมประวิงจ่ายค่าสินไหม "น้องหญิง"กรณีเสียชีวิตเหตุรถเบนซ์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ที่บุรีรัมย์ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริ...

 • S__38518912.jpg
  รมว.คลัง มีคำสั่ง “เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เดอะ วัน ประกันภัย” แล้ว เลขาธิการ คปภ. สั่งตั้งศูนย์ทั่วประเทศให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวก แก่ผู้...

 • S__38559925.jpg
  เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัยลงพื้นที่ “ชุมชนเกาะเกร็ด” จังหวัดนนทบุรี เปิดตัวโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 5 เพื่อเชื่อมโยงและเสิร์ฟความรู้ด้านการประกันภัยแบบเคาะประตูบ้านประชาชน เมื...

 • 0DAB616C-BCB6-4B16-9F66-D6B8F3CC7BA0.jpg
  อยู่รอด อยู่​เป็น อยู่​ยาวอย่างไรในยุค Covid​-19 ด้วยแฟรนไชส์​รูปแบบใหม่ เปิดอีกหนึ่งไฮไลท์ในงาน"MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021" งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที...

 • ทริปภูเก็ต_๒๑๑๒๑๕_203.jpg
  J&C จัดทริปล่องใต้เที่ยวเกาะภูเก็ต พาสมาชิกนั่งเรือยอร์ช กินหรู อยู่สบาย กินหรู อยู่สบาย สไตล์ J&C กันอีกครั้งกับทริปเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด จ...

 • 241090.jpg
  คปภ. เร่งบูรณาการเพื่อช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีอุบัติเหตุรถเบนซ์ ชนรถยนต์ ฮอนด้า เสียชีวิต 3 ราย บนทางด่วนขั้นที่ 2 อโศก-ศรีนครินทร์ เผยรถเบนซ์ ทำประกันภัยภัย พ.ร.บ. และภาคสมัครใ...

 • S__38634356.jpg
  “สำนักงาน คปภ. - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” ลงนาม MOUผนึกกำลังความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เดินหน้าด้วยระบบประกันภัย สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมไทยแบบยั่งยืน ดร. สุทธิพล ...

 • S__38690832.jpg
  คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ส่งมอบความคุ้มครองด้านประกันภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทั่วไทย ให้กับประชาชนได้อุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ 10 บา...

 • S__10461587.jpg
  คปภ. เผย 15 ผลงานเด่นปี 64 พร้อมชูธงโอกาสทางธุรกิจ และ“ทิศทาง การดำเนินการปี 65 แบบ Proactive ใน 5 มิติหลัก” เพื่อคุ้มครองประชาชน และเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจประกันภัย ดร.สุท...

 • S__10674392.jpg
  คปภ. เผย 5 อันดับความเสี่ยง จากมุมมองภาคธุรกิจประกันภัยไทย “ชีวิต-วินาศภัย” ประสานเสียง “มั่นใจ ระยะ 3 ปี” ยังมีเสถียรภาพรับมือสถานการณ์ต่างๆได้ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขา...

 • 490798.jpg
  TQMมอบเงินอัดฉีดทีมช้างศึก1ล้าน ฉลองคว้าแชมป์อาเซียน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQMโดย นายคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหารสายงานการตลาด ในฐ...

 • S__39026700.jpg
  เลขาธิการ คปภ. เปิดไทม์ไลน์ หลังทราบว่าติดโควิด-19 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ก่อนอื่นผมต้...

 • S__39035041.jpg
  เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยทำประกันภัยโควิดแบบ “เจอ จ่าย จบ” 2 ฉบับ แต่ยืนยันไม่ขอรับค่าสินไหมทดแทน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (...

 • S__39010628.jpg
  คปภ. พร้อมยืนหยัดคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ยืนยันกรมธรรม์ประกันภัยโควิด แบบเจอ จ่าย จบ ยังให้ความคุ้มครองปกติสามารถเคลมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ ดร. สุทธิพล ทวีชัยกา...

 • S__10772915.jpg
  คปภ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายผู้บริโภคประสานเสียง“ค้าน”ยกเลิกคำสั่งที่ 38/2564 หวั่นผู้บริโภคถูกลอยแพตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ...

 • สมาคมประกันวินาศภัยไทย.jpg
  1/3 เปิดมุมมองสมาคมประกันวินาศภัยไทย เบื้องลึกปมปัญหาประกันภัยโควิด-19 ใครกันที่ลอยแพประชาชน จากกรณีที่บอร์ดสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ยื่นอุ...

 • Employer-Branding-Award-2022-TH.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 3 รางวัล แรกในปีแห่งศักยภาพจาก World HRD Congress บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำด้านการประกันชีวิต และประกันสุขภาพ โดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ...

 • ภาพข่าว.jpeg
  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้ประสบภัยอุบัติเหตุจากรถ และรถมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทุกคน โดยผ...

 • MTL_287333.JPG
  “สาระ ล่ำซำ” รับรางวัล “TOP CEO 2021”รางวัลสุดยอดผู้บริหารองค์กร จากงาน 2021 Asia CEO Summit & Awards Ceremony “Business Transformation Asia” นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้...

 • นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1).jpg
  ไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหมฮอตเคลม “หมอกระต่าย” นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชน...

 • ภาพข่าว.jpg
  เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน !!!...หากนำรถที่ไม่มี ประกันภัย พ.ร.บ.มาใช้ มีความผิดตามกฎหมายที่สำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุ “ผู้ประสบเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย”ในแต่ละปีมีผู้ประสบอุบัต...

 • OCEAN LIFE Easyclaim-03.jpg
  OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดบริการใหม่! OCEAN LIFE EASY CLAIMยื่นเอกสารเคลมและรับเงินง่ายๆ ทางออนไลน์สะดวก ปลอดภัย มั่นใจ รักษ์โลก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุส...

 • นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน).jpg
  80 ปี “ไทยประกันชีวิต” ที่อยู่เคียงข้างคนไทยกับก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯพร้อมมุ่งสู่การเป็น Life Solutions Provider สร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ...

 • S__39362816.jpg
  คปภ. ติวเข้ม “ผู้ไกล่เกลี่ย” ถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านประกันภัยจากสถานการณ์โควิด-19พร้อมเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัยโดยรวมและดำเนินการแบบ Proactive ใน 5 มิติหลักเพื่อคุ้มครองปร...

 • BKI สนับสนุนการศึกษากับกิจกรรม Zigma Camp ของภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาว....jpg
  BKI สนับสนุนการศึกษากับกิจกรรม Zigma Camp ของภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางภัทรพร เทิดชนะกุล รองผู้อำนว...

 • TQM วาเลนไทน์16-9_edit 080265_พี่เปิ้ล_ครอบครัว-01.jpg
  TQM ชวนมอบ ‘ของขวัญที่มากกว่าหัวใจ’ ให้คนรักกับประกันสุขภาพ Health เบา เบา ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ปล่อยแคมเปญ ‘ของขวัญที่มากกว่าหัวใจ’ รับเดือนแห่งควา...

 • Customer Activity_Exclusive Trip with Ajarn Pernnueng.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมลูกค้า “ไหว้พระเสริมมงคลรับตรุษจีน กับอาจารย์เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร” บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมลูกค้า “ไหว้พระเ...

 • 01.jpg
  วิริยะประกันภัยร่วมรณรงค์หยุดรถทางม้าลาย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ผู้แทนกรุงเทพมหาน...

 • Lars Heibutzki3.JPG
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โชว์แกร่ง สถานะการเงินปึ้กพร้อมเดินหน้าปี 65 ชูกลยุทธ์เติบโต ตั้งเป้าเบี้ยรับรวม 6.2 พันล้านบาท บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ประกาศความแข็งแกร่ง ด้วยสถา...

 • DSC_4681.jpg
  เมืองไทยสไมล์คลับ มอบวัคซีนโมเดอร์นา ให้แก่สมาชิกฯ ระดับ The Ultimate และ Beyond Prestige บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย เมืองไทยสไมล์คลับ เดินหน้าก...

 • แบนเนอร์ ส่งข่าว กุมภา1.jpg
  TIPH แข็งแกร่ง โอไมครอนไม่กระทบ ยืนยันฐานะทางการเงินมั่นคง เดินหน้าตามแผนสร้างมิติใหม่วงการประกันภัย ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย ก...

 • ภาพข่าว.png
  อุบัติเหตุทางถนน “ทุกคน” จะได้รับความคุ้มครอง ถ้ารถทุกคันมีประกันภัย พ.ร.บ.ในปัจจุบันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนข้ามถนนหรือคนเดินเท้าบ่อยครั้ง จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็...

 • นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน).jpg
  ไทยประกันชีวิตปรับโครงสร้างองค์กรรองรับการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ไทยประกันชีวิตเสริมความแข็งแกร่ง ปรับโครงสร้างองค์กร สร้างกระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ...

 • Football_Phuket-02.jpg
  สุดยอด 3 เยาวชนแดนใต้ได้รับคัดเลือกในโครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy ปีที่ 2” ที่จังหวัดภูเก็ตโครงการ "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy ปีที...

 • 01.jpg
  “ดร.สมพร สืบถวิลกุล”โชว์วิสัยทัศน์ปีเสือ วาง 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อน “ทิพยประกันภัย” ก้าวสู่ Next Generation Insurer ผุดบริษัทเทคโนโลยีเสริมเขี้ยวเล็บ “ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” “ดร.สม...

 • K.David.jpg
  FWD ประกันชีวิต ห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ - ยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์ FWD ประกันชีวิต ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตช่วยเหลือผู้เ...

 • S__39461866.jpg
  คปภ. ส่งมอบความรัก ความปรารถนาดี “วันวาเลนไทน์” ผ่านกิจกรรม “ส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุร...

 • OCEAN LIFE Pro V day-1.jpg
  OCEAN LIFEไทยสมุทร จัดแคมเปญสุดพิเศษ “วาเลนไทน์นี้…รักใครให้โอชิคุ้มครอง” ชวนคนไทยส่งต่อความรักด้วยการประกัน...ต้อนรับเดือนแห่งความรัก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต...

 • NEWS (1).JPG
  “75 ปี แห่งความมั่นคง สู่ความมั่นใจพร้อมเป็นบริษัทประกันภัยอันดับ 1 ในใจลูกค้า”คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)...

 • พัชรา - โทมัส.JPG
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โชว์สถานะเติบโตแกร่ง ลุยขับเคลื่อนทุกช่องทางขาย มุ่งชูผลิตภัณฑ์เด่นที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ตั้งเป้าโกยเบี้ยรวม 3.47 หมื่นล้านบาท บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประ...

 • image003.jpg
  กลุ่มบริษัทเอไอเอ ประกาศพันธกิจ “AIA One Billion” เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายในปี 2030 กรุงเทพฯ, 22 กุมภาพันธ์ 2565 - กลุ่มบริษั...

 • HB-COVID-19.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มอบผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันให้ลูกค้าคนสำคัญเพิ่มความอุ่นใจในการเข้ารับการฉีดวัคซีนจนถึงเข็มกระตุ้นบมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านปร...

 • MTL_6556 31.JPG
  เมืองไทยประกันชีวิต สนับสนุนสร้างห้อง Trade & Finance LAB : Wall Street@UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผ...

 • AW_PADeliveryxSkootar.jpg
  OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ SKOOTAR ส่ง PA Delivery ดูแลกลุ่มไรเดอร์ ด้วยประกันที่เข้าใจคนใช้มอเตอร์ไซค์...เมื่อไปส่งของที่ไหน สบายใจที่นั่น บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชี...

 • 02.jpeg
  ทิพยประกันภัยรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนสังคมขยายผลปรับวิถีชีวิตสู่สมดุลด้วยนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 15บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค...

 • ภาพข่าว.jpg
  คนวัยทำงาน เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 54 อุบัติเหตุทางถนนนั้น ผู้เสียชีวิตประมาณ 1 ใน 3 เกิดขึ้นขณะที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อทำงาน และหากนับรวมอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในระห...

 • ภาพข่าว 1.jpg
  บริษัทกลางฯ ร่วมรณรงค์ "หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้" บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์แล...

 • MTL_8726 14.jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “MTL Bancassurance Kick off 2022” นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงาน M...

 • 525633.jpg
  TQM โตดีสวนกระแส โกยกำไรปี ’64 พุ่งกว่า 27%เผยหุ้น TQM เนื้อหอม ต่างชาติเข้าถือในสัดส่วนสูงขึ้นบมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM เปิดผลประกอบการประจำปี 2564 รับกำไรสุทธิ 891.8 ล...

 • รูปคุณสมพร(1).jpg
  ทิพยประกันภัยแกร่ง โชว์ผลงานกำไรปี 64 ทะลุ 1.8 พันล้านด้าน TIPH รอรับปันผลเดือนเมษา คาดจ่ายปันผลได้กลางปี พร้อมเปิดแผนธุรกิจปี 2565 ลุยจัดทัพบริษัทลูกพลิกโฉมธุรกิจประกันภัย ทิพย...

 • OCEAN LIFE ไทยสมุทร แจก BMW X1.jpg
  OCEAN LIFE ไทยสมุทร แจกแล้วรางวัลใหญ่รถยนต์ BMW X1 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้ลูกค้าผู้โชคดีในแคมเปญ “OCEAN LIFE ไทยสมุทรลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 3” บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชี...

 • MTL_6692 21.jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ "อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต" ต่อเนื่องปีที่8มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชน นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางส...

 • เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ “uDesign” ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้คุณออกแบบชีวิตได้เองด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า ให้คุณใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน...

 • S08-043-1.jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ “uDesign” ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้คุณออกแบบชีวิตได้เองด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า ให้คุณใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้...

 • คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน).jpg
  ไทยประกันชีวิตตั้งเป้าปี 65 มุ่งเน้นขยายตลาดทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ ผ่านการนำเสนอสินค้าที่ตรงความต้องการ พร้อมผลักดันตัวแทนประกันชีวิตใช้เครื่องมือดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถ ด้านอัตรา...

 • Commit-to-Climate.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ปล่อยแคมเปญใหญ่แห่งปี “Commit To Climate เราปรับ โลกเปลี่ยน” ตอกย้ำความเป็นผู้นำและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดตัว CR Influencer บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันช...

 • tqm_lady_01.jpg
  TQM ส่งแคมเปญพิเศษ ‘ประกันตอบโจทย์ผู้หญิง’ รับวันสตรีสากล ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ หรือ TQM ร่วมส่งเสริมพลังหญิงต้อนรับวันสตรีสากลด้วยแคมเปญดีๆ ‘ประกันตอบโจทย์ผู้ห...

 • Dr.Unchalin.jpg
  บอร์ด TQM ไฟเขียว เสนอผู้ถือหุ้นเข้าซื้อ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาทเผยหลังปิดดีล TQM ถือหุ้นรวม 44.43%บอร์ดบมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเข้าซื้อหุ...

 • OCEAN LIFE ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 4 (1).jpg
  OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดแคมเปญ “OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 4”ลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ ORA Good Cat พร้อมทองคำ มูลค่ารวมกว่า 1.4 ล้านบาท บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของ...

 • คุณดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน).jpg
  กิจกรรม 80 ปี ไทยประกันชีวิตไลฟ์ฟิต 8.0 Miles Challengeไทยประกันชีวิต จับมือ Thai Run จัดกิจกรรม “80 ปี ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต 8.0 Miles Challenge” มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีผ่...

 • IG-Tip-Lady-Power-final_0.jpeg
  TIP Lady โดยทิพยประกันภัยชวนร่วมส่งพลังใจให้กับผู้หญิงทุกคน กับกิจกรรม “Lady Power เพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียว” ทิพยประกันภัยขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งพลังใจ และสนับสนุนให้ผู...

 • S__11558919.jpg
  บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” หยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราวแล้ว• กำชับให้ทั้ง 2 บริษัท เร่งแก้ไขฐานะการเงินภายในกำหนด ห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ห้า...

 • vacine-mo2-1040x1040.jpg
  เมืองไทยสไมล์คลับ จัดกิจกรรมแห่งความสุขและรอยยิ้มเมืองไทยสไมล์โซไซตี้ : “เพิ่มภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุข” ให้สมาชิกฯใช้คะแนนสะสมแลกรับวัคซีนโมเดอร์นานายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่...

 • ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน.jpg
  กรุงเทพประกันภัยเผยผลการดำเนินงานปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1,055.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61.0 พร้อมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปี 15 บาท/หุ้น ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับในปี 2565 เติบโตร...

 • สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชคปี 3.jpg
  OCEAN LIFE ไทยสมุทร ชวนลูกค้าสแกนชำระเบี้ยประกันง่าย ๆ ด้วย QR Code พร้อมลุ้นทองคำและรางวัลมากมายกับแคมเปญ “สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี 3”บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย...

 • SuatainablewithLove-final.jpg
  OCEAN LIFE ไทยสมุทร เผยผลการดำเนินงานปี 64 ทำกำไรกว่า 945 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าใช้พลังความรักสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจและทุกคน ...

 • AZAY Annual Awards.JPG
  อลิอันซ์ อยุธยา จัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิยอดเยี่ยมประจำปี 2564 นายโทมัส วิลสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวิรงค์ พัฒนกำจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารต...

 • MTL_1897e.jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญศูนย์การเรียนรู้สรรค์สาระ จังหวัดราชบุรี นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทำบุญศูนย์การเรี...

 • Seminar_General_4961X3508-01.jpg
  TQM จัดสัมมนาออนไลน์ฟรี!‘หากซีซั่นนี้ไม่รอด! เรื่องที่ต้องรู้เมื่อติดโควิด แบบ Exclusive กับคุณหมอ’ อีกไม่กี่เดือนประเทศไทยจะปรับให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นตามมติคณะกรรมการโรคติด...

 • AIAxBBL.jpg
  เอไอเอ ประเทศไทย จับมือธนาคารกรุงเทพ ครั้งแรกกับการนำเสนอแบบประกันชีวิตและสุขภาพผ่านโมบายแบงค์กิ้ง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคล (Personalized Individual Needs) เอ...

 • 01.jpg
  ทิพยประกันภัยร่วมส่งเสริม Ecosystemบูรณาการระบบนิเวศสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประ...

 • S__39723420.jpg
  คปภ. เร่งแก้ปัญหากรณี “ลูกค้า” บริษัททิพยประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ข้อยุติ 5 ประเด็น บริษัทพร้อมจ่ายเคลมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โดยเร็ว ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ ...

 • ภาพข่าวยกเลิกกรมธรรม์.png
  ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ จะได้เบี้ยคืนเท่าไร?การทำประกันภัย พ.ร.บ. เป็นความจำเป็นที่เจ้าของรถหรือผู้ครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ ต้องจัดทำ ประกันภัย พ.ร.บ. ทุกปี เพรา...

 • Customer activity_ikebana-1.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “การจัดดอกไม้สไตล์อิเคบานะ” Nh-news-บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “การจัดดอกไม้สไตล์อิเคบานะ” นำโดยคุณสุกัญญา อิส...

 • Thomas C. Wilson (1).jpg
  อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (AYUD) เข้าซื้อกิจการเอ็ทน่า ประเทศไทย เสริมแกร่งธุรกิจประกันสุขภาพในตลาดประเทศไทย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (AYUD) ประกาศการเข้าสู่ข้อตกลงการซื้อกิจการ...

 • My Rabbit2.jpg
  แอปพลิเคชัน “My Rabbit” เปิดประสบการณ์ใหม่ เชื่อมต่อบริการ Offline to Online ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้บัตรแรบบิทบัตรแรบบิท เปิดตัวแอปพลิเคชัน “My Rabbit” กับแนวคิด “แอปที่ใช่...

 • 4CADAA29-7834-46F4-A851-EE4B5B840AE4.jpg
  ธนชาตประกันภัยขอบคุณตำรวจจับกุมผู้ต้องหา หลอกขายประกันภัยรถยนต์ปลอม นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนางสาวสุภาลัก...

 • 1. รางวัลชนะเลิศ.jpg
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประกาศผลการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับการประกันวินาศภัย"สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ประกาศผลการประกวดสื่อโป...

 • 02รายชื่ออู่ 31 แห่ง.jpeg
  วิริยะประกันภัย-กรมขนส่งทางบก “ชวนตรวจรถฟรี” เทศกาลสงกรานต์ 65 วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก บูรณาการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำ...

 • S__5374048.jpg
  เมืองไทยประกันภัย จับมือร่วมลงทุนใน BACKYARD มุ่งนำเทคโนโลยี และ Data Solution เสริมแกร่งธุรกิจ Nh-news : เมืองไทยประกันภัย หรือ MTI ผนึกกำลังร่วมลงทุนใน BACKYARD GROUP นำ...

 • ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ.jpg
  กรุงไทยพานิชประกันภัย ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ เสริมทัพพันธมิตรธุรกิจคู่ค้า พร้อมขยายเป้าเบี้ยประกันกว่า 5 พันล้าน ในปี 2565 Nh-news : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาช...

 • DSC04145.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “One Day Trip in Ayutthayaกับ กวาง AB Normal และ น้ำหวาน Zaza” Nh-news: บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “One Day Trip in Ayu...

 • MTL_9842 91.jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงิน สนับสนุนทีมฟุตบอล สิบแสน เอฟซี ปี 2565 นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนาย...

 • 0001.jpg
  บอร์ด TIPH ไฟเขียว ตั้ง TIP IB ลงทุนในบริษัทประกันภัยดิจิทัล และตะกาฟุล ตั้งเป้าเข้าตลาดฯ ภายใน 5 ปี Nh-news : บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ TIPH เตรียมสร้างมิติใหม่ให้กับวงการประ...

 • 05ภาพรวม.jpg
  “วิริยะประกันภัย” เปิดแผนงานปี 2565 ชูกลยุทธ์ Data-Driven Innovation เข้าใจ เข้าถึง เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัย Nh-news : วิริยะประกันภัยประกาศแผนการดำเนินงานปี 2...

 • OCEAN LIFE_PA-Travel.jpg
  OCEAN LIFE ไทยสมุทร ชวนคนไทยเที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัย อุ่นใจ ไร้กังวล กับ “ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ” คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 8 ล้านบาท บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต...

 • songkran_key_1040x1040-01.jpg
  TQM อัดแคมเปญ ‘เที่ยวสงกรานต์สุขใจ ประกันภัยดูแล’ มัดรวมประกันภัยเด็ด! ให้คนไทยฉลองสงกรานต์อย่างสบายใจ Nh-news : ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ หรือ TQM ส่งแคมเปญพิเศษร่วมฉล...

 • image_.jpg
  ธนชาตประกันภัยและธนาคารทหารไทยธนชาต ร่วมสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ จ.ขอนแก่น Nh-news : ตัวแทน บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) ร่วมมอบเงิน...

 • S__172146711.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้าอันดับ 1 ในเอเชีย 6 ปีซ้อน ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร (CR) บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Green I...

 • MTL_7967-1.jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญครบรอบ 71 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ...

 • NSI ประชุมผู้ถือหุ้น.jpg
  NSI นำสินประกันภัย ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ผ่านระบบออนไลน์ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI โดยนายยงยุทธ ผู้สันติ ประธานกรรมการ และนายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผ...

 • กรุงเทพประกันภัยทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระครบรอบ 75 ปี-01.jpg
  กรุงเทพประกันภัยทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระครบรอบ 75 ปี บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสที่ดำเนินกิจการครบรอบ...

 • AW-Free-PA-SK22-FB-PagePost.jpg
  เอไอเอ ประเทศไทย แจกฟรี “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)”มอบความอุ่นใจตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 Nh-news : เอไอเอ ประเทศไทย จัดแคมเปญ แจกฟรี “กรมธรรม์ประกัน...

 • 1040x1040_tqm_songkran_pr.jpg
  TQM มอบประกันอุบัติเหตุฟรี ร่วมส่งคนไทย กลับบ้าน-ท่องเที่ยวสงกรานต์อย่างสบายใจ ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM) สนับสนุนให้คนไทยทั่วประเทศเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยว...

 • ภาพข่าวตรวจสอบประกันภัย พ.ร.บ.ก่นเดินทาง คนพร้อม รถพร้อม 1.png
  ตรวจสอบประกันภัยพ.ร.บ.ก่อนเดินทาง คนพร้อม รถพร้อม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน การเดินทางไปและกลับในช่วงเทศกาลนอกจากประชาชนผู้ใช้รถใช้...

 • ภาพประกอบข่าว.jpg
  ไทยประกันชีวิตมอบหมวกนิรภัย “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565” คุณพิชัย ยอวิทยา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (...

 • Gender Fair1 (8).jpg
  กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มหาชน นำโดยคุณ บุปผาวดี โอวราร...

 • AIS_Insuarance_1040x1040_DEV3.jpg
  AISผนึก เมืองไทยประกันชีวิต ให้ประกันลูกค้าฟรี! ส่งต่อความห่วงใย ให้ลูกค้าอุ่นใจไร้กังวลในช่วงสงกรานต์ AIS จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต ส่งมอบความห่วงใยให้กับลูกค้าเอไอเอสทั้งมือถือ...

 • NSI-วิทยาลัยเทคนิคระยอง.jpg
  NSI นำสินประกันภัย มอบหมวกนิรภัย เสริมความปลอดภัยผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในช่วงสงกรานต์ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI สนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศ...

 • MTL_4118r.jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล Best Brand Performance on Social Mediaสาขากลุ่มธุรกิจประกัน จากเวที Thailand Zocial Awards ครั้งที่ 10 นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริ...

 • Allianz Ayudhya_McD_71st.JPG
  อลิอันซ์ อยุธยา ฉลองครบรอบ 71 ปี ผนึกกำลังแมคโดนัลด์ แจกชุดแฮปปี้มีล มอบความสุขลูกค้า 7,100 ชุด ทั่วประเทศ อลิอันซ์ อยุธยา ฉลองการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 71 ปี จับมือแมค...

 • OceanLife Chat_Bot_Commu.jpg
  OCEAN LIFEไทยสมุทร เปิดบริการใหม่!OCHI CHATBOT ผู้ช่วยที่ทำให้ทุกการติดต่อเรื่องประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญั...

 • ภาพข่าว.jpg