Nh-news : สร้างความเชื่อมั่น/สัญญาประกัน


BKI มอบสินไหมประกันภัย PA 1st VIP กว่า 3 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP ซึ่งขายผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวม 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางสาวเบญจมาศ หวานคง ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายสมศักดิ์ หวานคง ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่รถยนต์ โดยมีนางสาวปิยพร แดงเพ็ง ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาปัตตานี ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา