Nh-news : COVID-19 Insurance Data Terminal for All ASEAN


ไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงามในเวทีอาเซียน โดยที่ประชุมหน่วยงานกำกับดูแล   ด้านประกันภัยอาเซียนประจำปี ครั้งที่ 24  มีคะแนนเสียงเอกฉันท์สนับสนุนโครงการ     COVID-19 Insurance Data Terminal for All ASEAN ที่เสนอโดยสำนักงาน คปภ.

 

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564  ตนพร้อมคณะผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับดูแล               ด้านประกันภัยอาเซียนประจำปี 2564 ครั้งที่ 24 (24th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting หรือ AIRM) ซึ่งเป็นการประชุมระดับภูมิภาคระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผ่านระบบออนไลน์     โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำกับดูแลด้านประกันภัย และการพัฒนาการประกันภัยของแต่ละประเทศ รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกในด้านการพัฒนาการกำกับดูแลประกันภัยและความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งในครั้งนี้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore : MAS) เป็นประธานการประชุมฯ และมีเลขาธิการ คปภ. เป็นรองประธาน

            เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ มีวาระพิเศษที่สำนักงาน คปภ. ได้นำเสนอโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง COVID-19 Insurance Data Terminal for All ASEAN ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตเข้าประเทศ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองครอบคลุมโรค COVID-19 สำหรับผู้ที่มี      ความประสงค์เดินทางเข้ามาในประเทศของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการฯ ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทุกประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ด้านข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง และจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน โดยในระยะถัดไป หน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของอาเซียนจะร่วมกันหากันถึงแนวทางในการขยายขอบเขตความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐสาขาอื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ต่อไป

ในการนี้ หน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของประเทศมาเลเซีย (Bank Negara of Malaysia: BNM) ได้กล่าวชื่นชมแนวคิดริเริ่มของโครงการฯ นี้ เนื่องจากจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในอาเซียนและจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางภายในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของประเทศอินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan: OJK) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พร้อมสนับสนุนโครงการฯ เนื่องจากจะสามารถต่อยอด           การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่ใช้ร่วมกันในอาเซียนและช่วยเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้มากยิ่งขึ้น  

            นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือร่วมกันในเรื่องต่างๆ อาทิ 1) ความคืบหน้าแผนการดำเนินการภายใต้โครงการการบริหารการเงินและการประกันภัยด้านภัยพิบัติ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance: ADRFI) โดยสำนักงาน คปภ. ได้สนับสนุนให้มีการสัมมนาในหัวข้อ Public Asset Insurance ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน 2) ความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้พิธีสารฉบับที่ 5 เรื่องกรอบการประกันภัยรถขนส่งสินค้าผ่านแดนภาคบังคับของอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ ACMI และเชื่อมโยงระบบ ACMI ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องการใช้ระบบประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ       ผ่านแดนอาเซียน (ACMI MOU) เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน คปภ. ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกันภัยรถผ่านแดนภาคบังคับอาเซียนว่า ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงการบังคับใช้การประกันภัยรถผ่านแดนภาคบังคับ

ในโอกาสนี้ สำนักงาน คปภ. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ในเรื่องการบรรจุแนวคิดเรื่อง Sustainability ลงในแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน การส่งเสริมการลงทุนของบริษัทประกันภัยในผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียว การส่งเสริมการการตระหนักรู้เรื่องความยั่งยืน การให้รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีพัฒนาการด้าน ESG  อีกทั้ง สำนักงาน คปภ. ยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยในด้านต่าง ๆ เช่น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-policy) โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) การพัฒนา       OIC Gateway การจัดตั้ง Center of InsurTech, Thailand (CIT) และการจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยประจำปี 2564 (Thailand InsurTech Fair) และภายหลังจากการประชุม AIRM สำนักงาน คปภ. และหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยอาเซียน ได้หารือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยอาเซียน เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจประกันภัยในอาเซียน

การประชุมในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไทยจะผลักดันโครงการ COVID-19 Insurance Data Terminal for All ASEAN และการประชุม AIRM ในปี 2565 ประเทศไทย  จะเป็นประธาน AIRM และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยอาเซียน ครั้งที่ 25              (25th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting : 25th AIRM) โดยสำนักงาน คปภ. จะเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมฯ อย่างเต็มที่เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย • TQM 02.jpg
  TQM” ปิดดีลใหญ่ช่วยเพิ่มช่องทางหนุนรายได้โตยั่งยืนทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ “TQM” เข้าซื้อกิจการ ที เจ เอ็น บริษัทนายหน้าประกันภัยกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์และกลุ่มผู้นำเข้ารถยนต์รายใหญ...

 • NSI.jpg
  NSI นำสินประกันภัยสนับสนุนกิจกรรมฉลอง 80 ปีมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร ผู้จัดการฝ่ายการเงิน มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่นายข...

 • AIA Youth Cup 2019 (3).jpg
  “AIA Youth Cup 2019”ปี8เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ สโมสรท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ จัดการแข่งขันฟุตบอล “AIA Youth Cup 2019” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 พร้อมด้วยความร่วมมือจาก อง...

 • 2.jpg
  IP ผนึกพลังต่อยอด สยามราชธานีครั้งแรกของไทย ในโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ”เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนนบมจ.ทิพยประกันภัย และ บมจ. สยามราชธานี ร่...

 • มองโลกใส2
  ไทยประกันชีวิต จับมือหน่วยแพทย์อาสาเดินหน้ากิจกรรม “มองโลกใส แม้วัยสูง กับไทยประกันชีวิตจิตอาสา” ปีที่ 5 เพื่อผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ เพื่อมอบโอกาสการมองเห็นแก...

 • 188631.jpg
  TQM ร่วมงานไทยแลนด์โฟกัส 2019 โชว์ศักยภาพโบรกเกอร์ประกันยักษ์ใหญ่ของไทย ยังคงเนื้อหอมไม่หยุดสำหรับ บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) โบรกเกอร์รายใหญ่ของไทย ล่าสุด ดร.อัญชลิน พรรณนิภ...

 • 182034.jpg
  TQM ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโทร. 1737 ตลอด 24 ชม.

 • 11.jpg
  THAILAND INSURANCE EXPO 2019 งานสัปดาห์ประกันภัย 2562 เหลือวันเดียว เริ่มวันศุกร์นี้แล้ว งานสัปดาห์ประกันภัย 2019 และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นค...

 • Andrew Nisbet_Chubb.jpg
  ชับบ์สามัคคีเปลี่ยนแปลงผู้นำในประเทศไทย ชับบ์สามัคคีประกาศแต่งตั้งผู้นำสำหรับการดำเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย คุณแอนดรูว์ นิสเบ็ท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที...

 • AW TAX Campaign 2019 Fn-01.jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต ชูแคมเปญ“Happy Tax Time”ตอบโจทย์เทศกาลวางแผนภาษีส่งท้ายปี นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ...

 • 5d99704.jpg
  “เมืองไทยมาราธอน 2019”สุดคึกคัก สนามแรกนักวิ่งทะลุหมื่นคน เปิดฉากแล้วสำหรับงาน “เมืองไทยมาราธอน 2019 (MUANG THAI MARATHON 2019)” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มห...

 • นายปรีชา รุธิรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด.jpg
  FWD ประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่‘ซีไอ 50’ คุ้มครอง 50 โรคร้าย เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดตัวแผนประกันโรคร้าย “ซีไอ 50” ที่รวมคุณสมบัติเด่น คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง อาทิ มะเร็ง ...

 • 145644.jpg
  ไทยประกันชีวิต ชวนวิ่ง/รักษ์โลก ONE RUN 2019 ไทยประกันชีวิตเดินหน้า EcoHealth System ผสานแนวคิด SDGs จัดกิจกรรมวิ่งเทรนด์ใหม่ “ONE RUN 2019” ชวนคนไทยสุขภาพดี พร้อมรักษ์โลก ด้วย...

 • 2ไทยประกันชีวิต Presents ONE RUN 2019
  “ไทยประกันชีวิต Presents ONE RUN 2019” รวมนักวิ่งรักษ์โลกนับพันคน ร่วมสร้างประสบการณ์วิ่งพร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • TQM.jpg
  กลัวอะไร....ประกันภัยช่วยได้ทีคิวเอ็มผนึกอาคเนย์บุกตลาดประกันชีวิต-วินาศภัยแบบเต็มสูบทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (ทีคิวเอ็ม) จับมือ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน เดินหน...

 • ไวรัสโคโรนา3.jpg
  สมาคมประกันชีวิตไทยย้ำ!!!ประกันชีวิตคุ้มครองลูกค้ากรณีติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากกรณีการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ที่เมืองอู่ฮั่น ประเ...

 • tqm.jpg
  TQM ไม่หยุดทำดีเพื่อคุณ ผู้นำ Digital Insurance Broker in Region บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM เผยผลประกอบการประจำปี 2562 โชว์ผลงานด้วยกำไรมากกว่า 507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อ...

 • Slide7.png
  สมาคมประกันชีวิตไทยคาดการณ์เบี้ยปี 63 ไม่มีการเติบโตสมาคมประกันชีวิตไทยแจงธุรกิจประกันชีวิตปี 2562 เติบโตลดลงที่ร้อยละ 2.63 ด้วยผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวม 610,914.11 ล้านบาท และมีอั...

 • 191914.jpg
  BKIเข้มพนักงาน-ผู้เข้าออกอาคารลดความเสี่ยงCOVID-19แพร่ระบาด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ปฏิ...

 • messageImage_1584017133852.jpg
  พิษ ‘โควิค-19’ ส่งผล ประกันสุขภาพขายดี บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มั่นใจไวรัสโควิด-19 ไม่กระทบต่อธุรกิจโดยรวม แจงผู้บริโภค มองประกันภัยเป็นสินค้าที่จำเป็นในทุกสถานการณ์ ช...

 • 670141.jpg
  TQM ปล่อย MV ร่วมรณรงค์สู้ศึกไวรัสโควิด-19พร้อมอัดโปรดักท์ประกันโควิด-19 เพิ่มอีก 3 บริษัทบมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น โดยทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ หรือ TQM เพิ่มโปรดักท์ทางเ...

 • image2_20190429042927.jpg
  แห่ทำทะลัก 2 ล้านกรมธรรม์เตือน! กลุ่มคนทุจริตเคลมโควิด-19หวังเงินประกัน///ระวังผิดกม.สมาคมประกันวินาศภัยไทย เตือนกลุ่มคนตระเวนซื้อกรมธรรม์ประกันภัย Covid-19 แบบเจอ จ่าย จบ เป็นจำนว...

 • 1
  คปภ. ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันโควิด-19 หากใครยังไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรตรงไหน....ต้องอ่าน

 • NEWS2
  มิตรแท้ฯ ห่วงใยสังคมไทย ร่วมสู้กู้วิกฤต COVID-19 คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการ...

 • S__23838870.jpg
  เมืองไทยประกันภัย”มอบกรมธรรม์ประกันภัย Covid-19ให้แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์เมืองไทยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19)ให้แก่คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รวม162ค...

 • ข้อมูลติดต่อ1.jpg
  พลิกรายละเอียดทุกบริษัทประกันชีวิต พร้อมให้บริการในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินโรคระบาดโควิด-19

 • 670141.jpg
  TQM ปล่อย MV ร่วมรณรงค์สู้ศึกไวรัสโควิด-19พร้อมอัดโปรดักท์ประกันโควิด-19เพิ่มอีก 3 บริษัทบมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น โดยทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ หรือ TQM เพิ่มโปรดักท์ทางเล...

 • นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย.jpg
  ธุรกิจประกันภัยยกระดับแผน BCP เข้มข้น ปรับรูปแบบเป็นดิจิทัลอินชัวเรอร์ พร้อมให้บริการลูกค้าและดูแลพนักงาน รับมือโควิด-19 ระบาดรุนแรง นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ...

 • 35241.jpg
  1 เมษายน 2563พ.ร.บ. เพิ่มความคุ้มครองเป็น 500,000 บาท ประกันภาคสมัครใจ ปรับเพิ่มไม่น้อยกว่า500,000บาทไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ย้ำเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทุก...

 • คุณนุสรา-อัสสกุล-บัญญัติปิยพจน์-กก.ผจก.บมจ.ไทยสมุทรฯ.jpg
  ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็น25,000บาท เมื่อวันที่24มีนาคม2563คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ต่อเศรษฐกิจของประเทศไ...

 • OCEAN LIFE_HC_Covid.jpg
  CEAN LIFE ไทยสมุทรชวน “โอ้” เปิดแคมเปญ “รักเริ่มต้นที่สุขภาพคุณ” ยืนยันพร้อมดูแลสุขภาพคนไทย ด้วยความคุ้มครอง COVID-19บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล...

 • นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร (1).jpg
  ไทยประกันชีวิต ปิดสาขา-ศูนย์ CSC ชั่วคราว ไทยประกันชีวิตปิดชั่วคราวสาขา-ศูนย์ CSC รวม 165 แห่ง ลดการเดินทางของลูกค้า ขานรับมาตรการรัฐลดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-1...

 • AD-Go Green Project.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญน้องๆ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “Go Green เยาวชนรักษ์โลก” บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนป...

 • นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและปฎิบัติการ.jpg
  เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ปิดสาขาทั่วประเทศชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี และปฏิบัติการ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิ...

 • ดาวน์โหลด.png
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองใหม่ 1 เมษายน 2563“อุบัติเหตุจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย”บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมดูแลเยียวยาผู้ประ...

 • 2.jpg
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย แนะช่องทางแจ้งอุบัติเหตุช่วงเคอร์ฟิว ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้ออกนอกเคหสถานได้ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวว่า...

 • ไทยประกันชีวิตเพื่อนักรบเสื้อขาว.jpg
  แด่...นักรบเสื้อขาวสู้ภัย Covid-19 แพทยสมาคมฯ เชิญชวนประชาวไทยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ผ่านการบริจาคเงินเข้าโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย...

 • โควิด-19.jpg
  ตั้งทีมเฉพาะกิจรับมือข้อพิพาท ประกันโควิด-19ทะลุกว่า7.1ล้านคปภ. ตั้งทีมเฉพาะกิจคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคที่ทำประกันโควิดอย่างเต็มที่ เผยช่วง 2 เดือน ยอดขายประกันภ...

 • AW_Grab.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวโครงการ ‘อยู่บ้านปลอดภัย กับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต’ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ห่วงใยลูกค้าคนสำคัญ ในช่วงสถานการณ์ไ...