Nh-news : ถวายเครื่องสังฆทานและชุดอุปกรณ์การศึกษา

                 วิริยะประกันภัย ถวายเครื่องสังฆทานและอุปกรณ์การศึกษา

              โรงเรียนพระปริยัติธรรม   ณ  วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

              พระธรรมราชานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร รับมอบเครื่องสังฆทานและชุดอุปกรณ์การศึกษา  รวมมูลค่า 328,888 บาท  โดยมีนางสาวกานดา     วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท  ถวายเครื่องสังฆทานและชุดอุปกรณ์การศึกษา แก่พระภิกษุสงฆ์-เณร จำนวน 500 รูป  พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค  ณ  วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ   เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ

            ด้วยวัดโมลีโลกยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร นอกจากจะเป็นศาสนาสถานที่เก่าแก่ของพุทธศาสนิกชนแล้ว ปัจจุบันยังดำเนินงานเผยแพร่พระธรรมคำสอน ในฐานะ สำนักเรียน”   วัดโมลีโลกยาราม ซึ่งเป็นสำนักจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี   โดยตั้งเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/ ๒๕๓๔ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔