Nh-news : เดอะ วัน ปรับปรุงการเรียกร้องค่าสินไหมโควิดแล้ว

การปรับปรุงนโยบายดำเนินการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564

1.     บริษัทฯ ได้จัดทำ Checklist เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีต่างๆ (โดยเป็นไปตามข้อกำหนดประกาศคำสั่งนายทะเบียนฯ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และแก้ไขปัญหาการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน เนื่องด้วยก่อนหน้านี้มีการยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่านทางหลายช่องทาง เช่น ผ่านนายหน้า/ตัวแทน ทำให้รายการเอกสารที่แจ้งลูกค้าอาจมีการตกหล่นและสื่อสารไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้ทางออนไลน์

ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อ Online ต่างๆ ของบริษัทฯ ตามตัวอย่างด้านล่าง

Facebook : The One Insurance

 Graphical user interface, text, application, chat or text message, email

Description automatically generated

Website : https://www.asset.co.th/product.php? id=18

   2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีพื้นที่จุดรับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 เฉพาะกิจ ที่สนามฟุตซอล Super Star Arena (Superkick) ซอยลาดพร้าว 80 เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถกว่า 200 คัน มีพื้นที่รองรับผู้มาติดต่อได้วันละกว่า 200 ราย ลดการแออัดในการมาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ โดยมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่มาติดต่อที่จุดบริการนี้ จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น กรณีที่เอกสารครบถ้วน ผู้มาติดต่อจะได้รับกำหนดวันที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนแจ้งให้ทันที (ทั้งนี้เอกสารต้องนำกลับมาตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนอีกครั้ง หากเอกสารถูกต้องผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน์/ผู้รับมอบอำนาจ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามวันที่กำหนดหรือเร็วกว่าวันที่กำหนดไว้ โดยจะมี SMS แจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาภายใน 3 วัน)

ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตัวอย่างภาพตามด้านล่าง

Link Location : https://goo.gl/maps/G5FkEJTURhRuJN2L7

 A picture containing building, floor, indoor, ceiling

Description automatically generatedA close-up of a sign

Description automatically generated with low confidence

 3.     ได้มีการจัดทำ Q&A สำหรับคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในกรณีต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อ Online ต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดประกาศไว้ที่จุดรับเอกสารซอยลาดพร้าว 80 และสำนักงานใหญ่ด้วย ตามตัวอย่างด้านล่าง

Facebook : The One Insurance Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

        4.   บริษัทฯ ได้จัดเพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 โดยเฉพาะ ได้แก่

4.1  เลขหมายโทรศัพท์ 4-Digit Hotline 1729 กด 7 (24/7)

4.2  ช่องทาง Line Official Account @ONE_COVID

โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการถามตอบข้อซักถามต่างๆ, ติดตามสถานการณ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน, ประสานงานส่งเอกสารเพิ่มเติมกรณีเอกสารตกหล่น, ไม่ชัดเจน, แจ้งกำหนดวันที่จ่ายค่าสินไหมทดแทน และอื่นๆ กว่า 30 ท่าน

4.3  ช่องทาง Inbox Facebook Chat (กล่องข้อความเฟสบุ๊ค) The One Insurance

ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตามตัวอย่างด้านล่าง

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated 

               5.  สำหรับเรื่องร้องเรียน คปภ. กว่า 700 เรื่อง ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 200 ราย และจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ยังค้างอยู่ดังกล่าวทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 (กรณีที่ตรวจสอบเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วพบว่าไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวเช่นกัน)

ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 และกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 10 กันยายน 2564

     6.  บริษัทฯ ได้แจ้งรายชื่อผู้ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ไปยังสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัย ผ่านทางนายกสมาคมฯ กรณีที่ผู้เอาประกันซื้อประกันผ่านนายหน้าที่ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อติดขัดเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านนายหน้าอีกช่องทางหนึ่ง

ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

        7. สำหรับช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกัน COVID-19 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำข้อแนะนำไว้ตาม Link ในข้อที่ 1 โดยจัดช่องทางการส่งเอกสารไว้ 2 ตามด้านล่าง

(สำหรับท่านที่จัดส่งเอกสารมาทางอีเมลล์ก่อนหน้าวันที่ 3 กันยายน 2564 บริษัทฯ ยังคงยึดถือตามอีเมลล์ที่ท่านได้ส่งมา ทั้งนี้ช่องทางอีเมลล์ดังกล่าวได้มีการแจ้งยกเลิกไป อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านความชัดเจนของเอกสาร, บางท่านส่งซ้ำหลายอีเมลล์, ส่งแยกเอกสารแต่ละรายการแยกเป็นหลายอีเมลล์ และเพื่อป้องกันการสูญหายตกหล่นของเอกสาร และสะดวกรวดเร็วต่อการเร่งดำเนินการพิจารณาเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ จึงได้ยกเลิกช่องทางการจัดส่งเอกสารทางอีเมลล์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)

 Text

Description automatically generated

 ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

       8.   เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติมแก่ผู้ที่มาติดต่อโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ ซอยรัชดา 26 บริษัทฯ จึงได้จัดสถานที่รองรับเพิ่มเติม โดยมีเต้นท์บังแดด เก้าอี้พักคอย และจุดบริการรับบัตรคิวและเรียกคิว โดยในวันที่ 2-3 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสด และ Cashier Cheque ให้ทันที สำหรับท่านที่ยื่นเอกสารเรียกร้องสินไหมทดแทนมาตั้งแต่เดือน 5-6-7 และเอกสารครบถ้วนถูกต้องไปแล้วจำนวนกว่า 150 ราย ทั้งที่ถึงกำหนดวันจ่ายรอบวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ตกหล่นนำเงินโอนเข้าบัญชีไม่ได้ เช่น เลขบัญชีไม่ถูกต้อง), รอบกำหนดวันจ่าย 3-17 กันยายน และสำหรับท่านที่บริษัทฯ จัดเตรียม Cashier Cheque ไว้แล้วในวันดังกล่าวอีกจำนวนกว่า 300 ราย แต่ไม่ได้มารับด้วยตนเอง บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าให้ผ่านระบบ media clearing ทั้งหมดในวันที่ 4-5 กันยายน 2564 เรียนร้อยแล้ว

ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2-5 กันยายน 2564

        9. สำหรับท่านที่ยังเดินทางมาติดต่อโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ ซอยรัชดา 26 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 บริษัทฯ ก็ยังจัดสถานที่รองรับไว้เหมือนเดิมตามข้อ 8 แต่จะทำการให้กำหนดวันจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อรอโอนเงินเข้าบัญชีแทนการจ่ายเป็นเงินสดและ Cashier Cheque ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดการสัมผัสและการกระจายของโรค

ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ : 6 กันยายน 2564

บริษัทฯ ต้องขออภัยในความล่าช้าในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ อันเนื่องมาจากปริมาณการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายร้อยเท่าในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ทำให้ระบบการบริการสินไหมเดิมที่ทางบริษัทฯ ได้จัดรองรับไว้ไม่เพียงพอต่อการรองรับอัตราเร่งของจำนวนผู้ติดเชื้อของประเทศและอัตราการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างทันการ แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทก็มิได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการเร่งจัดกระบวนการจัดการสินไหมรวมถึงระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศต่างๆ ตั้งแต่ที่พิจารณาเล็งเห็นการคาดการณ์ตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นในปลายเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ซึ่งตามมาตรการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในข้อ 1-10 ข้างต้น บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถจัดการการเรียกร้องสินไหมและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงรองรับตัวเลขการติดเชื้อที่คาดการณ์ในอนาคตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจ่ายสินไหมทดแทนได้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

 


 • TQM 02.jpg
  TQM” ปิดดีลใหญ่ช่วยเพิ่มช่องทางหนุนรายได้โตยั่งยืนทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ “TQM” เข้าซื้อกิจการ ที เจ เอ็น บริษัทนายหน้าประกันภัยกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์และกลุ่มผู้นำเข้ารถยนต์รายใหญ...

 • NSI.jpg
  NSI นำสินประกันภัยสนับสนุนกิจกรรมฉลอง 80 ปีมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร ผู้จัดการฝ่ายการเงิน มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่นายข...

 • AIA Youth Cup 2019 (3).jpg
  “AIA Youth Cup 2019”ปี8เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ สโมสรท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ จัดการแข่งขันฟุตบอล “AIA Youth Cup 2019” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 พร้อมด้วยความร่วมมือจาก อง...

 • 2.jpg
  IP ผนึกพลังต่อยอด สยามราชธานีครั้งแรกของไทย ในโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ”เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนนบมจ.ทิพยประกันภัย และ บมจ. สยามราชธานี ร่...

 • มองโลกใส2
  ไทยประกันชีวิต จับมือหน่วยแพทย์อาสาเดินหน้ากิจกรรม “มองโลกใส แม้วัยสูง กับไทยประกันชีวิตจิตอาสา” ปีที่ 5 เพื่อผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ เพื่อมอบโอกาสการมองเห็นแก...

 • 188631.jpg
  TQM ร่วมงานไทยแลนด์โฟกัส 2019 โชว์ศักยภาพโบรกเกอร์ประกันยักษ์ใหญ่ของไทย ยังคงเนื้อหอมไม่หยุดสำหรับ บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) โบรกเกอร์รายใหญ่ของไทย ล่าสุด ดร.อัญชลิน พรรณนิภ...

 • 182034.jpg
  TQM ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโทร. 1737 ตลอด 24 ชม.

 • 11.jpg
  THAILAND INSURANCE EXPO 2019 งานสัปดาห์ประกันภัย 2562 เหลือวันเดียว เริ่มวันศุกร์นี้แล้ว งานสัปดาห์ประกันภัย 2019 และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นค...

 • Andrew Nisbet_Chubb.jpg
  ชับบ์สามัคคีเปลี่ยนแปลงผู้นำในประเทศไทย ชับบ์สามัคคีประกาศแต่งตั้งผู้นำสำหรับการดำเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย คุณแอนดรูว์ นิสเบ็ท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที...