Nh-news : ไทยประกันชีวิตดูแลพนักงานและฝ่ายขาย

ไทยประกันชีวิตห่วงใยบุคลากร มอบสวัสดิการวัคซีนโควิด-19

            ไทยประกันชีวิตพร้อมเคียงข้างทุกชีวิต ดูแลบุคลากรทั้งพนักงานและฝ่ายขาย มอบสวัสดิการด้านวัคซีนโควิด-19 ทั้งสนับสนุนค่าฉีดวัคซีนและจัดสรรวัคซีนทางเลือก เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งบุคลากร ลูกค้า และสังคม

            นายไชย  ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท             ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิต ดำเนินนโยบายมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบ       ของชีวิต หรือ Life Solutions ด้วยการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่นคง และชีวิตที่ดีมีสุขให้กับคนไทย ผ่านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน ผนวกกับเพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่ People Business ที่ให้ความสำคัญกับคน โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรและทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทฯ และเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

            บริษัทฯ จึงมอบนโยบายให้กับกลุ่มทรัพยากรบุคคลจัดให้มีสวัสดิการด้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทั้งพนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย โดยสนับสนุนค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับพนักงานสำนักงานใหญ่และสาขา พนักงานชั่วคราวรายปี รวมถึงพนักงานทดลองงาน คนละ 2 เข็ม สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ในกรณีที่บุคลากรมีความประสงค์ในการฉีดวัคซีนทางเลือก

            สำหรับบุคลากรฝ่ายขายตั้งแต่ผู้บริหารศูนย์ขึ้นไป ที่มีอายุงานเกิน 1 ปี จะได้รับการสนับสนุนคนละ 2 เข็ม สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทเช่นเดียวกัน เพราะบริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพของฝ่ายขาย รวมถึงความปลอดภัยของผู้เอาประกันภัยหรือผู้มุ่งหวังกรณีต้องพบฝ่ายขาย ขณะเดียวกันยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของฝ่ายขายที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

            นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดหาวัคซีนทางเลือก โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในเบื้องต้นจำนวน 1,000 โดส เพื่อดำเนินการฉีดให้กับพนักงานที่ต้องให้บริการ ด้านธุรกรรมประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัย พนักงานที่มีโรคประจำตัว และฝ่ายขายในกทม.และปริมณฑลที่ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการใช้บริการด้านธุรกรรมประกันชีวิต และยังช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดหาวัคซีนของภาครัฐ และเพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม จึงร่วมบริจาควัคซีน 10% ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร เพื่อฉีดให้กับผู้ด้อยโอกาสผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีกด้วย

            ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตต่อเนื่อง บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บุคลากรใส่ใจดูแลสุขภาพ ผ่านการมอบสวัสดิการด้านวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรค และชะลอการแพร่ระบาดได้ อันจะช่วยให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว นายไชยกล่าว