Nh-news : บริษัทประกันมั่นคง..มีจ่าย

คปภ. เผยผลการประเมินความทนทานภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจมหาภาคจำลอง   (Stress Test) บริษัทประกันภัย มีฐานะความมั่นคงทางการเงินในระดับที่ปลอดภัย      และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกำหนดมาตรการเสริมความแข็งแกร่ง ด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จากสถานการณ์การระบาด         ของโรค COVID-19 เพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างเต็มพิกัด

 

            ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบบประกันภัย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัย ได้ดำเนินการวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของความเสี่ยงภายในธุรกิจประกันภัย เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินเช่นเดียวกันกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้มีการร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและประเมินความเสี่ยงต่อภาคการเงินโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อภาคการเงินโดยรวมที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี ได้แก่การประเมินความทนทานของระบบการเงินภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลอง (Stress Test) ซึ่งใช้สถานการณ์และค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน          เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเงินจากการเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลองที่กำหนด

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ    เป็นวงกว้าง สำนักงาน คปภ. จึงนำสถานการณ์ดังกล่าวมาเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ ไม่ใช่เฉพาะต่อการดำเนินธุรกิจ       ของภาคการเงินเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนอีกด้วย ดังนั้น สำนักงาน คปภ. ธปท. และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดสถานการณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Stress Test โดยเน้นเกี่ยวกับผลกระทบ      ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงินจากการระบาดของ COVID-19 ในช่วง 1–3 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2564–พ.ศ. 2566)     และได้กำหนดสถานการณ์ใน 2 ระดับความรุนแรง คือ

1. ระดับความรุนแรงปานกลาง (moderate scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้มีการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในปี 2564 และจากการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทำให้สามารถควบคุมการระบาดและทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติในปี 2565 และ

2. ระดับความรุนแรงสูง (severe scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้ในปี 2564 เชื้อ COVID-19 เกิดการกลายพันธุ์และส่งผล     ให้วัคซีนที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน ไม่สามารถใช้ในการป้องกันการระบาดของไวรัสพันธุ์ใหม่นี้ได้ โดยทั่วโลกใช้เวลาในพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 ที่มีการกลายพันธุ์ได้สำเร็จในช่วงปลายปี 2565 และจะเริ่มทำการกระจายและฉีดวัคซีนชนิดใหม่นี้ในช่วงต้นปี 2566 

ทั้งนี้ เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 มีความเกี่ยวพันกับธุรกิจประกันภัยในระดับสูง ดังนั้น นอกจากผลกระทบ          ต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงินแล้ว สำนักงาน คปภ. ร่วมกันกับสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) และสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) ได้กำหนดเพิ่มผลกระทบต่อปัจจัยด้านประกันภัยเป็นพิเศษสำหรับการจัดทำ Stress Test ของบริษัทประกันภัย เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยมีความเข้มข้นมากขึ้น

            จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่า ธุรกิจประกันภัยโดยรวมทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย สามารถทนทาน                ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลองที่กำหนดขึ้นได้ ทั้งในกรณี moderate scenario และ severe scenario โดยในด้านของฐานะความมั่นคงทางการเงิน พบว่า สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลองที่กำหนดขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในภาพรวมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้ว่าผลกระทบดังกล่าวอาจมีระดับสูงขึ้นสำหรับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพในสัดส่วนที่สูง แต่บริษัทเหล่านี้ยังคงมีฐานะความมั่นคงทางการเงินในระดับ        ที่ปลอดภัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในด้านของสภาพคล่อง พบว่า ธุรกิจประกันภัยในภาพรวมยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างครบถ้วน

            นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้คำนึงถึงความไม่แน่นอนของปัจจัยด้านสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19          และปัจจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคการเงิน ดังนั้น เพื่อให้สามารถประเมินเสถียรภาพของระบบประกันภัยได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและให้ระยะเวลาการปรับตัวกับธุรกิจประกันภัย สำนักงาน คปภ. จะได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในระดับสูง ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย Spread ของหุ้นกู้ และราคาตราสารทุน รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และการฉีดวัคซีนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หากในกรณีที่เห็นว่าสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจต่อเนื่องเป็นยาวนาน     ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยรุนแรงกว่าสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบในครั้งนี้ สำนักงาน คปภ.จะกำหนดให้บริษัททำการทดสอบ Stress Test เพิ่มเติม เพื่อประเมินความทนทานและเสถียรภาพของระบบประกันภัยอีกครั้ง

“จากผลการทดสอบ Stress Test ที่ได้รับในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยทราบข้อมูลว่าธุรกิจประกันภัยไทย     ยังมีความแข็งแกร่งแม้ในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงของ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงสามารถมั่นใจได้ว่าระบบประกันภัยยังมี        ความพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน” เลขาธิการ คปภ.        กล่าวในตอนท้าย


 • TQM 02.jpg
  TQM” ปิดดีลใหญ่ช่วยเพิ่มช่องทางหนุนรายได้โตยั่งยืนทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ “TQM” เข้าซื้อกิจการ ที เจ เอ็น บริษัทนายหน้าประกันภัยกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์และกลุ่มผู้นำเข้ารถยนต์รายใหญ...

 • NSI.jpg
  NSI นำสินประกันภัยสนับสนุนกิจกรรมฉลอง 80 ปีมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร ผู้จัดการฝ่ายการเงิน มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่นายข...

 • AIA Youth Cup 2019 (3).jpg
  “AIA Youth Cup 2019”ปี8เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ สโมสรท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ จัดการแข่งขันฟุตบอล “AIA Youth Cup 2019” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 พร้อมด้วยความร่วมมือจาก อง...

 • 2.jpg
  IP ผนึกพลังต่อยอด สยามราชธานีครั้งแรกของไทย ในโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ”เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนนบมจ.ทิพยประกันภัย และ บมจ. สยามราชธานี ร่...

 • มองโลกใส2
  ไทยประกันชีวิต จับมือหน่วยแพทย์อาสาเดินหน้ากิจกรรม “มองโลกใส แม้วัยสูง กับไทยประกันชีวิตจิตอาสา” ปีที่ 5 เพื่อผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ เพื่อมอบโอกาสการมองเห็นแก...

 • 188631.jpg
  TQM ร่วมงานไทยแลนด์โฟกัส 2019 โชว์ศักยภาพโบรกเกอร์ประกันยักษ์ใหญ่ของไทย ยังคงเนื้อหอมไม่หยุดสำหรับ บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) โบรกเกอร์รายใหญ่ของไทย ล่าสุด ดร.อัญชลิน พรรณนิภ...

 • 182034.jpg
  TQM ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโทร. 1737 ตลอด 24 ชม.

 • 11.jpg
  THAILAND INSURANCE EXPO 2019 งานสัปดาห์ประกันภัย 2562 เหลือวันเดียว เริ่มวันศุกร์นี้แล้ว งานสัปดาห์ประกันภัย 2019 และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นค...

 • Andrew Nisbet_Chubb.jpg
  ชับบ์สามัคคีเปลี่ยนแปลงผู้นำในประเทศไทย ชับบ์สามัคคีประกาศแต่งตั้งผู้นำสำหรับการดำเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย คุณแอนดรูว์ นิสเบ็ท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที...

 • AW TAX Campaign 2019 Fn-01.jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต ชูแคมเปญ“Happy Tax Time”ตอบโจทย์เทศกาลวางแผนภาษีส่งท้ายปี นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ...

 • 5d99704.jpg
  “เมืองไทยมาราธอน 2019”สุดคึกคัก สนามแรกนักวิ่งทะลุหมื่นคน เปิดฉากแล้วสำหรับงาน “เมืองไทยมาราธอน 2019 (MUANG THAI MARATHON 2019)” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มห...

 • นายปรีชา รุธิรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด.jpg
  FWD ประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่‘ซีไอ 50’ คุ้มครอง 50 โรคร้าย เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดตัวแผนประกันโรคร้าย “ซีไอ 50” ที่รวมคุณสมบัติเด่น คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง อาทิ มะเร็ง ...

 • 145644.jpg
  ไทยประกันชีวิต ชวนวิ่ง/รักษ์โลก ONE RUN 2019 ไทยประกันชีวิตเดินหน้า EcoHealth System ผสานแนวคิด SDGs จัดกิจกรรมวิ่งเทรนด์ใหม่ “ONE RUN 2019” ชวนคนไทยสุขภาพดี พร้อมรักษ์โลก ด้วย...

 • 2ไทยประกันชีวิต Presents ONE RUN 2019
  “ไทยประกันชีวิต Presents ONE RUN 2019” รวมนักวิ่งรักษ์โลกนับพันคน ร่วมสร้างประสบการณ์วิ่งพร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • TQM.jpg
  กลัวอะไร....ประกันภัยช่วยได้ทีคิวเอ็มผนึกอาคเนย์บุกตลาดประกันชีวิต-วินาศภัยแบบเต็มสูบทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (ทีคิวเอ็ม) จับมือ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน เดินหน...

 • ไวรัสโคโรนา3.jpg
  สมาคมประกันชีวิตไทยย้ำ!!!ประกันชีวิตคุ้มครองลูกค้ากรณีติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากกรณีการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ที่เมืองอู่ฮั่น ประเ...

 • tqm.jpg
  TQM ไม่หยุดทำดีเพื่อคุณ ผู้นำ Digital Insurance Broker in Region บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM เผยผลประกอบการประจำปี 2562 โชว์ผลงานด้วยกำไรมากกว่า 507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อ...

 • Slide7.png
  สมาคมประกันชีวิตไทยคาดการณ์เบี้ยปี 63 ไม่มีการเติบโตสมาคมประกันชีวิตไทยแจงธุรกิจประกันชีวิตปี 2562 เติบโตลดลงที่ร้อยละ 2.63 ด้วยผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวม 610,914.11 ล้านบาท และมีอั...

 • 191914.jpg
  BKIเข้มพนักงาน-ผู้เข้าออกอาคารลดความเสี่ยงCOVID-19แพร่ระบาด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ปฏิ...

 • messageImage_1584017133852.jpg
  พิษ ‘โควิค-19’ ส่งผล ประกันสุขภาพขายดี บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มั่นใจไวรัสโควิด-19 ไม่กระทบต่อธุรกิจโดยรวม แจงผู้บริโภค มองประกันภัยเป็นสินค้าที่จำเป็นในทุกสถานการณ์ ช...

 • 670141.jpg
  TQM ปล่อย MV ร่วมรณรงค์สู้ศึกไวรัสโควิด-19พร้อมอัดโปรดักท์ประกันโควิด-19 เพิ่มอีก 3 บริษัทบมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น โดยทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ หรือ TQM เพิ่มโปรดักท์ทางเ...

 • image2_20190429042927.jpg
  แห่ทำทะลัก 2 ล้านกรมธรรม์เตือน! กลุ่มคนทุจริตเคลมโควิด-19หวังเงินประกัน///ระวังผิดกม.สมาคมประกันวินาศภัยไทย เตือนกลุ่มคนตระเวนซื้อกรมธรรม์ประกันภัย Covid-19 แบบเจอ จ่าย จบ เป็นจำนว...

 • 1
  คปภ. ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันโควิด-19 หากใครยังไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรตรงไหน....ต้องอ่าน

 • NEWS2
  มิตรแท้ฯ ห่วงใยสังคมไทย ร่วมสู้กู้วิกฤต COVID-19 คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการ...

 • S__23838870.jpg
  เมืองไทยประกันภัย”มอบกรมธรรม์ประกันภัย Covid-19ให้แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์เมืองไทยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19)ให้แก่คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รวม162ค...

 • ข้อมูลติดต่อ1.jpg
  พลิกรายละเอียดทุกบริษัทประกันชีวิต พร้อมให้บริการในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินโรคระบาดโควิด-19

 • 670141.jpg
  TQM ปล่อย MV ร่วมรณรงค์สู้ศึกไวรัสโควิด-19พร้อมอัดโปรดักท์ประกันโควิด-19เพิ่มอีก 3 บริษัทบมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น โดยทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ หรือ TQM เพิ่มโปรดักท์ทางเล...

 • นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย.jpg
  ธุรกิจประกันภัยยกระดับแผน BCP เข้มข้น ปรับรูปแบบเป็นดิจิทัลอินชัวเรอร์ พร้อมให้บริการลูกค้าและดูแลพนักงาน รับมือโควิด-19 ระบาดรุนแรง นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ...

 • 35241.jpg
  1 เมษายน 2563พ.ร.บ. เพิ่มความคุ้มครองเป็น 500,000 บาท ประกันภาคสมัครใจ ปรับเพิ่มไม่น้อยกว่า500,000บาทไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ย้ำเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทุก...

 • คุณนุสรา-อัสสกุล-บัญญัติปิยพจน์-กก.ผจก.บมจ.ไทยสมุทรฯ.jpg
  ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็น25,000บาท เมื่อวันที่24มีนาคม2563คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ต่อเศรษฐกิจของประเทศไ...

 • OCEAN LIFE_HC_Covid.jpg
  CEAN LIFE ไทยสมุทรชวน “โอ้” เปิดแคมเปญ “รักเริ่มต้นที่สุขภาพคุณ” ยืนยันพร้อมดูแลสุขภาพคนไทย ด้วยความคุ้มครอง COVID-19บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล...

 • นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร (1).jpg
  ไทยประกันชีวิต ปิดสาขา-ศูนย์ CSC ชั่วคราว ไทยประกันชีวิตปิดชั่วคราวสาขา-ศูนย์ CSC รวม 165 แห่ง ลดการเดินทางของลูกค้า ขานรับมาตรการรัฐลดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-1...

 • AD-Go Green Project.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญน้องๆ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “Go Green เยาวชนรักษ์โลก” บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนป...

 • นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและปฎิบัติการ.jpg
  เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ปิดสาขาทั่วประเทศชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี และปฏิบัติการ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิ...

 • ดาวน์โหลด.png
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองใหม่ 1 เมษายน 2563“อุบัติเหตุจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย”บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมดูแลเยียวยาผู้ประ...

 • 2.jpg
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย แนะช่องทางแจ้งอุบัติเหตุช่วงเคอร์ฟิว ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้ออกนอกเคหสถานได้ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวว่า...

 • ไทยประกันชีวิตเพื่อนักรบเสื้อขาว.jpg
  แด่...นักรบเสื้อขาวสู้ภัย Covid-19 แพทยสมาคมฯ เชิญชวนประชาวไทยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ผ่านการบริจาคเงินเข้าโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย...

 • โควิด-19.jpg
  ตั้งทีมเฉพาะกิจรับมือข้อพิพาท ประกันโควิด-19ทะลุกว่า7.1ล้านคปภ. ตั้งทีมเฉพาะกิจคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคที่ทำประกันโควิดอย่างเต็มที่ เผยช่วง 2 เดือน ยอดขายประกันภ...

 • AW_Grab.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวโครงการ ‘อยู่บ้านปลอดภัย กับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต’ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ห่วงใยลูกค้าคนสำคัญ ในช่วงสถานการณ์ไ...

 • TVI-TH Mask005.jpg
  ประกันภัยไทยวิวัฒน์ มอบทุนสนับสนุนทีมวิจัย ม.ธรรมศาสตร์ ผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) ให้บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้า...

 • Virtual COVID-19 Clinic_Management Photo.jpg
  เอไอเอ ประเทศไทย ผนึกกำลัง ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป และเครือโรงพยาบาลสมิติเวช เปิดบริการ “Virtual COVID-19 Clinic” ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาการต้องสงส...

 • AW_FB-banner.jpg
  อลิอันซ์ อยุธยา สร้างความสุขไม่มีสะดุด แม้ในช่วงเว้นระยะห่างทางสังคม แจกโค้ดส่วนลดฟรีกว่า 10,000 สิทธิ์ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สนับสนุนนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Dis...

 • บริษัทกลางฯ แจ้งประกาศเปิดทำงานปกติ 13-15 เมษายน 2563.jpg
  บริษัท กลางฯ เปิดนะ!สงกรานต์ 13-15 เม.ย. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ขอแจ้งประกาศวันที่ 13-15 เมษายน 2563 บริษัทเปิดทำการตามปกติทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 ...

 • 999.jpg
  ประกันชีวิตจ่ายสินไหมทดแทนกว่า2ล้านให้ลูกค้าติดโควิด-19 นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...

 • PR3_4762