Nh-news : ไม่ต้องรวมกลุ่ม

BKI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

              บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 นำโดยนายชัย โสภณพนิช  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้