Nh-news : 73 ปี นำสินประกันภัย

NSI Blood Hero ร่วมใจบริจาคโลหิต

 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “NSI Blood Hero” เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช และเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตในโอกาสครบรอบ 73 ปี NSI นำสินประกันภัยในเดือนมีนาคม 2564  ณ อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่  โดยกิจกรรมดังกล่าวยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกคน