Nh-news : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดการสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชน เรื่อง “ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่มีต่อธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต (IFRS 17 : สัญญาประกันภัย)

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชน เรื่อง “ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีต่อธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต (IFRS 17 : สัญญาประกันภัย) จัดโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณธานี ทรงธนเจริญกิจ ประธานคณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี และ คุณจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม รองประธานคณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี เป็นวิทยากรบรรยายให้กับสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิต ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย และงบการเงิน ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจะช่วยให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจ จนกระทั่งสามารถสื่อสารไปยังประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันชีวิตต่อไป ณ ห้อง Salon-A ชั้น 2 โรงแรม
สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564