Nh-news : เครื่องมือระวังภัยคุกคามทางไซเมอร์

SRAN ร่วมกับ BKI เปิดตัว SRAN Cyber Insurance Plus

เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า

               SRAN ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการด้าน Cyber Security อย่างครบวงจร มอบความไว้วางใจ BKI รับประกันภัยการให้บริการพร้อมชุดอุปกรณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ด้วยแผนประกันภัย SRAN Cyber Insurance Plus ทุนประกันภัยสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

 ดร.นรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการด้านความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ หรือ Cyber Security ครบวงจร ภายใต้ชื่อ SRAN เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Cyber Security

ของไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ มากมาย โดยมีผลิตภัณฑ์ SRAN NetApprove ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดทางไซเบอร์ ที่มีความสามารถอันโดดเด่นในการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเข้ามาทำความเสียหายของระบบและข้อมูล ตลอดจนยังจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ได้ภายในเครื่องเดียว สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสร้างความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างครบวงจร 

นอกจากนี้ SRAN NetApprove ยังมีคุณสมบัติที่สามารถสำรวจข้อมูลแบบอัตโนมัติเพื่อระบุตัวตนอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Auto Identification Device) มีการวิเคราะห์และเทคโนโลยีตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล (Detect and Analyzer) มีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Log (Log Analytic) การเฝ้าติดตามปริมาณการใช้งานข้อมูลภายในองค์กร (Bandwidth Monitoring) มีการค้นหาข้อมูลในเชิงลึก (Deep Search) เพื่อค้นหาหลักฐานทางข้อมูลสารสนเทศ มีการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และดูย้อนหลัง (Log Record and Archive) โดย  SRAN NetApprove สามารถตรวจจับข้อมูลที่ไม่ปกติได้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่คาดว่าข้อมูลจะได้รับความเสียหาย เมื่อพบการใช้งานที่ผิดปกติจะมีการแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันภัยก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายได้ แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ข้อมูลในระบบได้รับความเสียหายแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถสืบหาที่มาความเสียหายของข้อมูลได้อย่างละเอียดและยังสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อนของระบบสารสนเทศ ทำให้ผู้ดูแลดำเนินการแก้ไขและป้องกันได้อย่างทันท่วงที และด้วยการดำเนินธุรกิจของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันมีการทำงานโดยการเชื่อมต่อด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การส่งผ่านข้อมูลต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์ค่อนข้างสูง องค์กรต่างๆ จึงให้ความสำคัญในการหามาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

            ด้วยเหตุนี้ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีฯ จึงเห็นความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าของเรามีความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์และการบริการของ SRAN  จึงได้หารือร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการออกแบบแผนประกันภัยไซเบอร์ให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในชื่อ SRAN Cyber Insurance Plus เพื่อให้บริการดูแลและบริหารจัดการความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศแก่ลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ SRAN NetApprove ที่จะได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของเราได้อีกทางหนึ่ง

            ทั้งนี้ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีฯ จะให้บริการ SRAN Cyber Insurance Plus ผ่านบริษัท สราญ ไซเบอร์เทค จำกัด (SRAN CyberTech) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มุ่งเน้นทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลครบวงจร และมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในศักยภาพการรับประกันภัยของบริษัทกรุงเทพประกันภัย ที่จะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม สามารถรองรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของ SRAN ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ด้าน ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ในการรับประกันภัยการให้บริการที่ควบคู่ไปกับอุปกรณ์ของ
SRAN NetApprove  ทั้งนี้ สำหรับแผนประกันภัย SRAN Cyber Insurance Plus ดังกล่าว เป็นการออกแบบและพัฒนาความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยต่างๆ ทางไซเบอร์ (Corporate Risks) ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของ SRAN โดยเฉพาะ  ซึ่งสอดรับกับนโยบายที่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยพัฒนาออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ที่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของผู้บริโภค/ธุรกิจจากการถูก
บุกรุกเข้าสู่ระบบ

             ซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา และถึงแม้ว่าธุรกิจต่างๆ นั้นจะมีการติดตั้งระบบป้องกันตามมาตรฐาน ด้วยระบบ Firewalls และ Malware Protection รวมถึงมีการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบที่ดีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจเกิดจากการคุกคาม การโจมตี หรือการบุกรุกทางอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็จะทำให้ระบบและข้อมูลเกิดความสูญเสียหรือเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้การดำเนินธุรกิจอาจเกิดการหยุดชะงักได้ ดังนั้น บริษัท สราญ ไซเบอร์เทค จึงได้มอบให้กรุงเทพประกันภัยพัฒนาออกแบบ SRAN Cyber Insurance Plus เป็นการช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของ SRAN มากยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองความเสียหายจากความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข  และความคุ้มครองของกรมธรรม์ ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท อาทิ ค่าใช้จ่ายในการกู้คืน ซ่อมแซม หรือการสร้างขึ้นใหม่ของข้อมูล, ค่าไถ่และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการข่มขู่ทำลายทางไซเบอร์ (Cyber Extortion), ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ (Forensics Costs), ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่ลดลงอันเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของเครือข่าย (Network Interruption Insurance), รวมถึงค่าใช้จ่ายในการกอบกู้ชื่อเสียง (PR Costs – Repair of Reputation) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทางกฎหมาย เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณบริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ที่ได้เลือกบริษัทกรุงเทพประกันภัยในการพัฒนาแผนประกันภัยไซเบอร์เพื่อคุ้มครองการบริการที่ควบรวมกับอุปกรณ์โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการสำหรับกลุ่มลูกค้าของ SRAN ที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกรุงเทพประกันภัยมั่นใจว่าลูกค้าที่ใช้บริการของ SRAN จะได้รับการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศอย่างครบวงจร พร้อมทั้งยังอุ่นใจได้ว่าหากเกิดความเสียหายภายใต้ความคุ้มครองของ  SRAN Cyber Insurance Plus จะได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น


 • TQM 02.jpg
  TQM” ปิดดีลใหญ่ช่วยเพิ่มช่องทางหนุนรายได้โตยั่งยืนทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ “TQM” เข้าซื้อกิจการ ที เจ เอ็น บริษัทนายหน้าประกันภัยกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์และกลุ่มผู้นำเข้ารถยนต์รายใหญ...

 • NSI.jpg
  NSI นำสินประกันภัยสนับสนุนกิจกรรมฉลอง 80 ปีมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร ผู้จัดการฝ่ายการเงิน มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่นายข...

 • AIA Youth Cup 2019 (3).jpg
  “AIA Youth Cup 2019”ปี8เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ สโมสรท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ จัดการแข่งขันฟุตบอล “AIA Youth Cup 2019” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 พร้อมด้วยความร่วมมือจาก อง...

 • 2.jpg
  IP ผนึกพลังต่อยอด สยามราชธานีครั้งแรกของไทย ในโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ”เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนนบมจ.ทิพยประกันภัย และ บมจ. สยามราชธานี ร่...

 • มองโลกใส2
  ไทยประกันชีวิต จับมือหน่วยแพทย์อาสาเดินหน้ากิจกรรม “มองโลกใส แม้วัยสูง กับไทยประกันชีวิตจิตอาสา” ปีที่ 5 เพื่อผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ เพื่อมอบโอกาสการมองเห็นแก...

 • 188631.jpg
  TQM ร่วมงานไทยแลนด์โฟกัส 2019 โชว์ศักยภาพโบรกเกอร์ประกันยักษ์ใหญ่ของไทย ยังคงเนื้อหอมไม่หยุดสำหรับ บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) โบรกเกอร์รายใหญ่ของไทย ล่าสุด ดร.อัญชลิน พรรณนิภ...

 • 182034.jpg
  TQM ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโทร. 1737 ตลอด 24 ชม.

 • 11.jpg
  THAILAND INSURANCE EXPO 2019 งานสัปดาห์ประกันภัย 2562 เหลือวันเดียว เริ่มวันศุกร์นี้แล้ว งานสัปดาห์ประกันภัย 2019 และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นค...

 • Andrew Nisbet_Chubb.jpg
  ชับบ์สามัคคีเปลี่ยนแปลงผู้นำในประเทศไทย ชับบ์สามัคคีประกาศแต่งตั้งผู้นำสำหรับการดำเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย คุณแอนดรูว์ นิสเบ็ท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที...

 • AW TAX Campaign 2019 Fn-01.jpg
  เมืองไทยประกันชีวิต ชูแคมเปญ“Happy Tax Time”ตอบโจทย์เทศกาลวางแผนภาษีส่งท้ายปี นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ...

 • 5d99704.jpg
  “เมืองไทยมาราธอน 2019”สุดคึกคัก สนามแรกนักวิ่งทะลุหมื่นคน เปิดฉากแล้วสำหรับงาน “เมืองไทยมาราธอน 2019 (MUANG THAI MARATHON 2019)” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มห...

 • นายปรีชา รุธิรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด.jpg
  FWD ประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่‘ซีไอ 50’ คุ้มครอง 50 โรคร้าย เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดตัวแผนประกันโรคร้าย “ซีไอ 50” ที่รวมคุณสมบัติเด่น คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง อาทิ มะเร็ง ...

 • 145644.jpg
  ไทยประกันชีวิต ชวนวิ่ง/รักษ์โลก ONE RUN 2019 ไทยประกันชีวิตเดินหน้า EcoHealth System ผสานแนวคิด SDGs จัดกิจกรรมวิ่งเทรนด์ใหม่ “ONE RUN 2019” ชวนคนไทยสุขภาพดี พร้อมรักษ์โลก ด้วย...

 • 2ไทยประกันชีวิต Presents ONE RUN 2019
  “ไทยประกันชีวิต Presents ONE RUN 2019” รวมนักวิ่งรักษ์โลกนับพันคน ร่วมสร้างประสบการณ์วิ่งพร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • TQM.jpg
  กลัวอะไร....ประกันภัยช่วยได้ทีคิวเอ็มผนึกอาคเนย์บุกตลาดประกันชีวิต-วินาศภัยแบบเต็มสูบทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (ทีคิวเอ็ม) จับมือ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน เดินหน...

 • ไวรัสโคโรนา3.jpg
  สมาคมประกันชีวิตไทยย้ำ!!!ประกันชีวิตคุ้มครองลูกค้ากรณีติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากกรณีการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ที่เมืองอู่ฮั่น ประเ...

 • tqm.jpg
  TQM ไม่หยุดทำดีเพื่อคุณ ผู้นำ Digital Insurance Broker in Region บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM เผยผลประกอบการประจำปี 2562 โชว์ผลงานด้วยกำไรมากกว่า 507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อ...

 • Slide7.png
  สมาคมประกันชีวิตไทยคาดการณ์เบี้ยปี 63 ไม่มีการเติบโตสมาคมประกันชีวิตไทยแจงธุรกิจประกันชีวิตปี 2562 เติบโตลดลงที่ร้อยละ 2.63 ด้วยผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวม 610,914.11 ล้านบาท และมีอั...

 • 191914.jpg
  BKIเข้มพนักงาน-ผู้เข้าออกอาคารลดความเสี่ยงCOVID-19แพร่ระบาด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ปฏิ...

 • messageImage_1584017133852.jpg
  พิษ ‘โควิค-19’ ส่งผล ประกันสุขภาพขายดี บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มั่นใจไวรัสโควิด-19 ไม่กระทบต่อธุรกิจโดยรวม แจงผู้บริโภค มองประกันภัยเป็นสินค้าที่จำเป็นในทุกสถานการณ์ ช...

 • 670141.jpg
  TQM ปล่อย MV ร่วมรณรงค์สู้ศึกไวรัสโควิด-19พร้อมอัดโปรดักท์ประกันโควิด-19 เพิ่มอีก 3 บริษัทบมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น โดยทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ หรือ TQM เพิ่มโปรดักท์ทางเ...

 • image2_20190429042927.jpg
  แห่ทำทะลัก 2 ล้านกรมธรรม์เตือน! กลุ่มคนทุจริตเคลมโควิด-19หวังเงินประกัน///ระวังผิดกม.สมาคมประกันวินาศภัยไทย เตือนกลุ่มคนตระเวนซื้อกรมธรรม์ประกันภัย Covid-19 แบบเจอ จ่าย จบ เป็นจำนว...

 • 1
  คปภ. ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันโควิด-19 หากใครยังไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรตรงไหน....ต้องอ่าน

 • NEWS2
  มิตรแท้ฯ ห่วงใยสังคมไทย ร่วมสู้กู้วิกฤต COVID-19 คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการ...

 • S__23838870.jpg
  เมืองไทยประกันภัย”มอบกรมธรรม์ประกันภัย Covid-19ให้แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์เมืองไทยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19)ให้แก่คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รวม162ค...

 • ข้อมูลติดต่อ1.jpg
  พลิกรายละเอียดทุกบริษัทประกันชีวิต พร้อมให้บริการในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินโรคระบาดโควิด-19

 • 670141.jpg
  TQM ปล่อย MV ร่วมรณรงค์สู้ศึกไวรัสโควิด-19พร้อมอัดโปรดักท์ประกันโควิด-19เพิ่มอีก 3 บริษัทบมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น โดยทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ หรือ TQM เพิ่มโปรดักท์ทางเล...

 • นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย.jpg
  ธุรกิจประกันภัยยกระดับแผน BCP เข้มข้น ปรับรูปแบบเป็นดิจิทัลอินชัวเรอร์ พร้อมให้บริการลูกค้าและดูแลพนักงาน รับมือโควิด-19 ระบาดรุนแรง นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ...

 • 35241.jpg
  1 เมษายน 2563พ.ร.บ. เพิ่มความคุ้มครองเป็น 500,000 บาท ประกันภาคสมัครใจ ปรับเพิ่มไม่น้อยกว่า500,000บาทไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ย้ำเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทุก...

 • คุณนุสรา-อัสสกุล-บัญญัติปิยพจน์-กก.ผจก.บมจ.ไทยสมุทรฯ.jpg
  ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็น25,000บาท เมื่อวันที่24มีนาคม2563คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ต่อเศรษฐกิจของประเทศไ...

 • OCEAN LIFE_HC_Covid.jpg
  CEAN LIFE ไทยสมุทรชวน “โอ้” เปิดแคมเปญ “รักเริ่มต้นที่สุขภาพคุณ” ยืนยันพร้อมดูแลสุขภาพคนไทย ด้วยความคุ้มครอง COVID-19บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล...

 • นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร (1).jpg
  ไทยประกันชีวิต ปิดสาขา-ศูนย์ CSC ชั่วคราว ไทยประกันชีวิตปิดชั่วคราวสาขา-ศูนย์ CSC รวม 165 แห่ง ลดการเดินทางของลูกค้า ขานรับมาตรการรัฐลดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-1...

 • AD-Go Green Project.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญน้องๆ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “Go Green เยาวชนรักษ์โลก” บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนป...

 • นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและปฎิบัติการ.jpg
  เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ปิดสาขาทั่วประเทศชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี และปฏิบัติการ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิ...

 • ดาวน์โหลด.png
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองใหม่ 1 เมษายน 2563“อุบัติเหตุจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย”บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมดูแลเยียวยาผู้ประ...

 • 2.jpg
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย แนะช่องทางแจ้งอุบัติเหตุช่วงเคอร์ฟิว ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้ออกนอกเคหสถานได้ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวว่า...

 • ไทยประกันชีวิตเพื่อนักรบเสื้อขาว.jpg
  แด่...นักรบเสื้อขาวสู้ภัย Covid-19 แพทยสมาคมฯ เชิญชวนประชาวไทยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ผ่านการบริจาคเงินเข้าโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย...

 • โควิด-19.jpg
  ตั้งทีมเฉพาะกิจรับมือข้อพิพาท ประกันโควิด-19ทะลุกว่า7.1ล้านคปภ. ตั้งทีมเฉพาะกิจคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคที่ทำประกันโควิดอย่างเต็มที่ เผยช่วง 2 เดือน ยอดขายประกันภ...

 • AW_Grab.jpg
  กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวโครงการ ‘อยู่บ้านปลอดภัย กับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต’ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ห่วงใยลูกค้าคนสำคัญ ในช่วงสถานการณ์ไ...

 • TVI-TH Mask005.jpg
  ประกันภัยไทยวิวัฒน์ มอบทุนสนับสนุนทีมวิจัย ม.ธรรมศาสตร์ ผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) ให้บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้า...

 • Virtual COVID-19 Clinic_Management Photo.jpg
  เอไอเอ ประเทศไทย ผนึกกำลัง ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป และเครือโรงพยาบาลสมิติเวช เปิดบริการ “Virtual COVID-19 Clinic” ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาการต้องสงส...

 • AW_FB-banner.jpg
  อลิอันซ์ อยุธยา สร้างความสุขไม่มีสะดุด แม้ในช่วงเว้นระยะห่างทางสังคม แจกโค้ดส่วนลดฟรีกว่า 10,000 สิทธิ์ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สนับสนุนนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Dis...

 • บริษัทกลางฯ แจ้งประกาศเปิดทำงานปกติ 13-15 เมษายน 2563.jpg
  บริษัท กลางฯ เปิดนะ!สงกรานต์ 13-15 เม.ย. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ขอแจ้งประกาศวันที่ 13-15 เมษายน 2563 บริษัทเปิดทำการตามปกติทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 ...

 • 999.jpg
  ประกันชีวิตจ่ายสินไหมทดแทนกว่า2ล้านให้ลูกค้าติดโควิด-19 นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติป