Nhn-Naihou news : สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

กคช. ปั้นฝันผู้มีรายได้น้อยให้มีบ้าน 

ดันลูกค้า“เอื้ออาทร”เข้าโครงการสินเชื่อฯ

            กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ขอเชิญชวนลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 (เชิงสังคม)  ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” โดยในปี 2563 และปี 2564      สำนักงบประมาณได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้การเคหะแห่งชาติ กว่า 690 ล้านบาท ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้เป็นพันราย

            นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของการเคหะแห่งชาติ ที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไป ให้มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ภายใต้กรอบวงเงิน 5,207 ล้านบาท โดยในปี 2563 และปี 2564 สำนักงบประมาณได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้การเคหะแห่งชาติกว่า 690 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ประมาณ 1,000 ราย

            “ในช่วงต้นปี 2563 ประเทศไทยต้องประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว ประชาชนจำนวนมากต้องประสบปัญหาเรื่องรายได้ลดลงหรือโดนเลิกจ้างเนื่องจากหลายธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ เกิดการค้างชำระเงินค่างวดต่างๆ รวมถึงการค้างชำระค่างวดที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งระบบ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น จึงปลดล็อกโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้ผู้เช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ ปัจจุบันมีลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน 43 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ 29 ล้านบาท และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่ออีกจำนวน 18 ราย”     

                การเคหะแห่งชาติจึงขอเชิญชวนลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทร (ยกเว้นโครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา เอื้ออาทรรัฐเอื้อราษฎร์กองทัพเรือ และเอื้ออาทรพัทลุง) และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1-5 (เชิงสังคม) ที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สามารถยื่นขอสินเชื่อกับโครงการดังกล่าวได้ ในอัตราดอกเบี้ย 3.5% ในปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 4% ในปีที่ 3-4 และอัตราดอกเบี้ย 4.5 % ในปีที่ 5 โดยการเคหะแห่งชาติได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าซื้อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ดังนี้ 1) ผู้เช่าซื้อต้องมีสัญชาติไทย 2) ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 3) รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 41,600 บาท/เดือน/ครัวเรือน 4) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี (กรณีอายุเกิน 60 ปี ต้องหาผู้เช่าซื้อร่วม และจะพิจารณาเป็นรายๆ) 5) ทำสัญญาเช่าซื้อร่วมได้ไม่เกิน 2 คนต่อสัญญา 6) เป็นผู้มีอาชีพและรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้และสอดคล้องกับหลักฐานที่นำมาแสดง 7) ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต

            โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อเช่าซื้อและตอบแบบสัมภาษณ์การขอเช่าซื้อ พร้อมแสดงเอกสารและหลักฐานครบถ้วนได้ที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานเคหะนครหลวง หรือ สำนักงานเคหะจังหวัดในพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 


 • ลำดับที่ 88-01.jpg
  ฤกษ์ดี"ทวีพงษ์"เซ็นลงนามรับตำแหน่ง ผว.กคช. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ลงนามในสัญญาจ้างผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ในตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ...

 • ลำดับที่ 89-02.jpg
  กคช. ดันผู้ผลิตสินค้าในชุมชนสร้างแบรนด์สู่ OTOP นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจา...

 • 92110.jpg
  ‘บิ๊กตู่’ วางศิลาฤกษ์ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 เครือข่ายออนไลน์ (3 สิงหาคม 2563)// พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “โครงการฟื้นฟู...

 • ลำดับที.jpg
  “คนไทยไม่ทิ้งกัน”กคช.รับมอบเงินช่วยเหลือจาก บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้นำไปจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนราธิวาส เครือข่ายออนไลน์ (7/8/2563)//นายทวีพงษ์ วิชัยดิ...

 • IMG_3653.jpg
  กคช.จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บท ด้านการจัดการนวัตกรรมการเคหะแห่งชาติ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่...

 • 6.jpg
  กคช.ร่วมกับ สถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” ครั้งที่ 3 การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ...

 • 55 (1).jpg
  คนเอื้ออาทร!เฮกคช.สานพลัง ‘บางกอก เดค – คอน’ ปรับปรุงห้องว่างให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย/นำร่องที่โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการก...

 • 447772.jpg
  กคช.ส่งความสุข มอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดนราธิวาส นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวสวีวรรณ สกุลราช เคหะจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนก...

 • IMG_8668.jpg
  การเคหะฯ ออก Social Bond 6,800 ล้านระดมทุนสร้างที่อยู่อาศัยประชาชนได้ซื้อบ้านดีราคาไม่แพง “ออมสิน” มุ่งบทบาทธนาคารเพื่อสังคม ชวนนักลงทุนร่วมช่วยเหลือภาคสังคมการเคหะแห่งชาติออกพันธบ...

 • 2.jpg
  พันธบัตรเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน มีความต้องการซื้อสูงกว่ายอดจำหน่าย การเคหะแห่งชาติเผยพันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติได้รับการตอบรับเป็...

 • ลำดับที่ 2.jpg
  กคช. พร้อมปล่อยสินเชื่อ วงเงิน 346.60 ล้านบาท ช่วยผู้มีรายได้น้อยที่อยากมีบ้าน การเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศั...

 • S__20529236.jpg
  สองล้อจิตอาสา ชมรมจักรยาน‘กคช. – นักปั่นอิสระ เป็นสะพานบุญช่วยวัดพระบาทน้ำพุ นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะ...

 • ลำดับที่ 11 (6).jpg
  กคช. ร่วมกับชมรมจักรยานนนทบุรีและทีมคลุกฝุ่น Cycling Club “ปั่นเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ” ปีที่ 2 การเคหะแห่งชาติ โดยชมรมจักรยานสมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ จับมือกับชมรมจักรยานนนทบุรีและที...

 • 330390.jpg
  กคช. เข้าร่วมโครงการ “Sensor for All ปีที่ 3” สนับสนุนวิศวะ จุฬาฯ กระจายเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โ...

 • S__6176846.jpg
  การเคหะแห่งชาติ โดยชมรมไทอีสาน ส่งต่อน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา การเคหะแห่งชาติ โดยชมรมไทอีสาน ร่วมกับอำเภอพิมาย กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย กองทัพภาคที่ 2 กร...

 • 197159.jpg
  จัดประกวด“ชุมชนสดใสฯ”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 นำจุดเด่นชุมชนมาบูรณาการพัฒนาอย่างยั่งยืน Nhn-naihou news /// กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเ...

 • 155910.jpg
  กคช. พม. เร่งช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ลงพื้นที่จังหวั...

 • 13.jpg
  48 ปี การเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดแถลงข่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ถึงผลกา...

 • FB 07.jpg
  กระทรวง พม. โดยการเคหะฯ ช่วยผู้อยู่อาศัยในแฟลตดินแดงที่ติดเชื้อ COVID - 19 ทั้ง 7 ราย ได้เข้ารับการรักษาแล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ให้ความช่...
Visitors: 1,780,198