เครือข่ายออนไลน์ : สัมมนาแผนแม่บท

                 กคช.จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บท

                ด้านการจัดการนวัตกรรมการเคหะแห่งชาติ

            นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรมการเคหะแห่งชาติ โดยมีดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (คนที่ 2 จากซ้าย) นางชฎารัตน์ ไชยเสน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

            สำหรับการสัมมนาดังกล่าว การเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทด้านนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2567 เพื่อทราบถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรมของการเคหะแห่งชาติที่จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภายในงานได้มีการจัดเวทีเสวนาทิศทางด้านการจัดการนวัตกรรมการเคหะแห่งชาติ หัวข้อ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การเพิ่มศักยภาพบุคลากรของการเคหะแห่งชาติในยุค New normal และการสร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

Visitors: 1,780,197