เครือข่ายออนไลน์ : ขายตรงอาภัพ

               เบิกตาขายตรงไทย

               10 ปีบอดไร้บอร์ด

              แต่งตั้งแล้ว หลัง 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจเครือข่ายขายตรงเหมือนธุรกิจตาบอด ไร้บอร์ดควบคุมดูแล หลังจากนี้ไป...ขายตรงไทยคงจะเดินหน้าไปได้สักที

              คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง รวม 9 คน แทนประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้

              ประธานกรรมการ

                             1. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

              กรรมการผู้แทนสมาคม

2. นายนพปฎล เมฆเมฆา (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง)

3. นายนคร เสรีรักษ์ (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรง)

4. นายทวี กาญจนภู (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค)

5. นายบรรจง บุญรัตน์ (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค)

6. พลตำรวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)

8. นายจุลพงษ์ ทวีศรี

9. พันเอก ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,780,344