เครือข่ายออนไลน์ : บ.กลางฯพร้อม

  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 ความคุ้มครองใหม่ 1 เมษายน 2563

“อุบัติเหตุจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย”

 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม

 ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เกิดอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

          ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองหากได้รับความเสียหายแก่ ชีวิต ร่างกายหรืออนามัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายดังนี้

          กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน

          กรณีสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 - 500,000 บาทต่อหนึ่งคน (กรณีสูญเสียอวัยวะ ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)

          กรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน

          กรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล(คนไข้ใน) บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันวันละ                                                                200 บาท (จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน)

          ค่าเสียหายเบื้องต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอ โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้      

          กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน

          กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน                                                            35,000 บาทต่อหนึ่งคน

          กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

          หากเกิดความเสียหายหลายกรณีรวมกันจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน        

(หมายเหตุ : กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น)

 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีสาขาพร้อมให้บริการแก่ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e - Claim ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทประกันภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ทำให้โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตรงจากบริษัทประกันภัยได้ ดังนั้นผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ.ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง อย่างแน่นอน

สอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ.และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

           “ทุกคนจะปลอดภัยจากโรค covid - 19 ป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่างจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด”

Visitors: 1,780,072