เครือข่ายออนไลน์ : ขายตรงผวา ส่งรายงานผลประกอบการไม่ทันมกราคม'63 เดี้ยงแน่ๆ

                    แจ้งผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง

                     ส่งรายงานผลการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน

   ด้วยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 26/2 และ มาตรา 29/2 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ต้องส่งรายงานการประกอบธุรกิจ

ต่อนายทะเบียน ตามแบบ ขต.1/2 หรือแบบ ขต.2/2 ภายในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการรายงานผลการประกอบธุรกิจขายตรงได้ที่ https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191218132936.pdf และแบบฟอร์มการรายงานผลการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้ที่ https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20191218133548.pdf

   บัดนี้ ถึงกำหนดการรายงานผลการประกอบธุรกิจที่ต้องรายงานภายในเดือนมกราคม 2563 สคบ. ขอแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงส่งรายงานผลการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจรายใด  ไม่ปฎิบัติตามที่กฎหมายกำหนด สคบ. จะมีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการภายในเวลาที่นายทะเบียนเห็นสมควร เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงยังไม่ดำเนินการ นายทะเบียนจะทำการสั่งเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงต่อไป


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,780,345